O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

7) Dbát na důsledné čištění prostranství a ulic v centru města, hlavně v prašném období.

O činnosti, potížích i úspěších sboru pro občanské záležitosti podal zprávu jeho předseda, zástupce ředitele střední všeobecné vzdělávací školy s. Josef Večeřa. Sbor pracuje už po deset let téměř ve stejném osobním složení a tvoří jej předseda, matrikář s. Havlíček a soudružky Šinclová a Šejnohová. Hlavní úkoly na úseku výchovy ideově politické a ateistické, v zajišťování vítání do života, sňatků a občanských pohřbů a v uspořádání besed se snoubenci a důchodci, v péči o zakládání sborů pro občanské záležitosti při místních národních výborech, kde jsou pro to podmínky, a ve vybavování obřadních síní a urnových hájů plní sbor s vypětím všech sil. To proto, že veškerá práce leží na čtyřech lidech normálně zaměstnaných, zatím co by vyžadovalo nejméně jednu plně zaměstnanou pracovní sílu pouze pro práci sboru. Největšího úspěchu dosáhl sbor v akci vítání do života, které je vždy dobře připraveno (zápis do pamětní knihy, pamětní listy, kulturní vložka, dárky pro maminky) a má pěkný a důstojný průběh. Svatby probíhají většinou jen úředně, ale jsou při akci některé nedostatky (chybí např. kulturní vložka, dále text pro oddávajícího pro jednotlivé manželské dvojice). Také oslavy životních jubilejí jsou dobře zajištěny. Nejslabší stránkou jsou zatím pohřby, při nichž chybí hlavně smuteční řečníci. Málo pomáhají sboru pomocné aktivy na závodech, z nichž dosud pracují pouze dva, a to na Chiraně a v Jáchymovských dolech. Pomoc z okresního sboru není žádná, takže všechny náležitosti pro provoz sboru si tento musí opatřit sám. Pro naprostý nedostatek lidí ochotných pro sbor pracovat nelze zajišťovat mnoho závažných úkolů dalších, a proto také práce na úseku ideově politické výchovy naprosto stagnuje. Bylo by třeba zintenzivnit aktivitu směrem ke zřízení obřadní síně a urnového háje. Pomoc závodů se omezuje na to, že závodní organizace ROH oznámí jméno člena, který se ale na pozvání ke spolupráci vůbec nedostaví. Také z řad třiceti pěti poslanců městského národního výboru b byl zájem a ochota v práci sboru žádoucí, zvláště když tato práce je pěkná a lidé ji dovedou ocenit.

V diskuzi vyzval tajemník s. Skalník poslance a občany k jarnímu úklidu města a ke sběru odpadových hmot a informoval přítomné o přípravě veřejné schůze k tezím XIII. sjezdu Komunistické strany Československa v Novém Městě na Moravě a obdobných schůzích v Maršovicích a v Pohledci, při nichž byly provedeny volby občanských výborů. Další diskusní příspěvky se týkaly nutnosti výstavby druhé mateřské školy a jeslí, zrušení požární nádrže

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková