O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

koncepce NATO. Další besedy s tímto námětem se konaly 28. února v kulturním domě v Pohledci a 5. března v Rychtě v Maršovicích.

Dne 23. února se konalo v sále Jednotného klubu pracujících první plenární zasedání městského národního výboru v tomto roce. Řídil je člen rady s. Mádle a bylo přítomno 28 poslanců; 2 byli omluveni, 9 neomluveno. Schůze se zúčastnilo také 25 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z posledního plenárního zasedání, zpráva o činnosti rady, rozbor hospodaření městských zemědělských závodů, hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven, příprava voleb, diskuse, volné návrhy a schválení usnesení.
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna přednesl předseda městského národního výboru s. Dvořák. Rada konala pět zasedání. Na prvním 29. prosince 1967 projednávána předběžná příprava voleb do národních výborů, záležitosti bytové, žádost Gustava Suchého o zrušení pracovního poměru ve funkci ředitele Komunálních služeb pro odchod do důchodu a jmenování s. Vítězslava Bílka, dosud úředníka a člena rady Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou, jeho nástupcem a schválení návrhu na odměny pro funkcionáře a pracovníky. Na druhé schůzi rady dne 12. ledna 1968 projednán rozbor zásobování města v zimním období, přednesený předsedou komise pro obchod Čestmírem Zeleným, příprava voleb, týkající se stanovení počtu poslanců a náhradníků, volebních obvodů, okrsků a volebních komisí, možnost další výstavby bytových jednotek Uranového průmyslu v oblasti Gottwaldovy a Malé (jednalo by se asi o dvě stě bytových jednotek s výstavbou občanské vybavenosti po stránce obchodních prodejen, mateřské školy a jeslí) a výstavby kulturního střediska, na němž by se podílely všechny novoměstské závody a organizace, a v němž by byl umístěn velký a malý sál, loutkařský sál, přísálí, osm až deset kluboven a místnosti restaurační. Na základě žádosti Komunálních služeb doporučila rada snížení nájemného u provozoven sklenářství, květinové síně a autoopravny. Na zasedání rady dne 26. ledna 1968 projednávána otázka sypání a čištění ulic v zimním období Okresní správou silnic ve Žďáře nad Sázavou. Jednání v trapné záležitosti čistoty města a domů především v ulici Žďárské byl přítomen zástupce silniční správy s. Borský, který se vymlouval na nedostatek pracovních sil. K žádnému závěru se nedospělo, a proto se rada rozhodla

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková