O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zemědělství

O věcech zemědělských, projednávaných v zemědělské komisi, jejímž předsedou je s. J. Břečka, je veřejnost informována na pravidelných zasedáních pléna městského národního výboru. Tak na schůzi pléna, konané dne 24. února, byla podána zpráva o kontrole evidence zásob a jejich uskladnění v Jednotném zemědělském družstvu v Maršovicích (7.II. 1967). Kontrolu provedli členové místní komise lidové kontroly s. Kuchař a Laštovica za přítomnosti předsedy JZD s. Ondráčka, účetního s. Sýse a tajemníka městského národního výboru s. Skalníka. Nebyly zjištěny žádné závady ve vedení evidence a také uskladnění zásob, hlavně brambor, shledáno v pořádku. Plnění dodávkových úkolů v r. 1966: mléko (plán/plnění): 133.000l/151.480; vejce 100.000/94.626; hovězí maso 213 q/229, vepřové 190/183, drůbež 13/17 q. Ve vedení družstva pracují dva komunisté. Stranická organizace se pravidelně na svých schůzích zabývá úkoly družstva a řeší potíže. Bylo by vhodné pověřovat členy stranické organizace kontrolou a hlavně rozšířit stranickou členskou základnu v jednotném zemědělském družstvu o mladé dobré pracovníky. Dne 8. února byla provedena obdobná kontrola v Jednotném zemědělském družstvu v Pohledci. Ani tam neshledány žádné závady v evidenci ani v uskladnění zásob, hlavně brambor, které jsou ve velmi dobrém stavu. Plnění dodávkových úkolů v r. 1966: maso hovězí 305 q/310, vepřové 200/203; mléko 190.000 l/192.559, z toho družstvo 160.000/163.755; vejce 100.000/98.699, z toho družstvo 66.030. Spolupráce se stranickou organizací je obdobná jako v Maršovicích, jen s tím rozdílem, že někteří členové strany ochotně ve špičkových pracích zemědělskému družstvu pomáhají, zatím co řada jiných nemá o práci a hospodaření družstva zájem a svým postupem někdy zájmům družstva spíše škodí, než prospívá.
Na téže schůzi pléna městského národního výrobu byla také zhodnocena práce zemědělské komise v r. 1966. Konala 19 schůzí s celkovou dvaapadesátiprocentní  účastí členů. Hodnotila činnost a hospodaření novoměstských zemědělských závodů, přípravy na jarní práce a na žně a sledovala opravy strojového zařízení a stav skladovacích prostor. Provedla prověrku osevu, sledovala plnění úkolů a v rostlinné a živočišné výrobě a jednala o občany o výpomoci při špičkových pracích. Při žňovém výmlatu provedla kontrolu požární bezpečnosti a velmi obezřetně povolovala kácení stromů.
Na schůzi pléna městského národního výboru, konané 26. května, podána

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková