O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

škole se provádí oprava střechy. Na budově střední všeobecně vzdělávací školy generální oprava střechy pokračuje. V místnostech bývalé mateřské školy v budově SVVŠ bude umístěna školní kuchyně pro vyučování vaření a nauky o potravinách, malá jídelna, dvě místnosti pro oddělené vyučování jazykové pro šestnáct žáků a jedna třída, kde budou umístěny dvě třídy pro dvacet šest žáků na směnné vyučování. Stálá učebna bude také v aule. Všechny třídy prvního až pátého postupného ročníku budou směnovat. Také budova dolní školy je připravena. Potřeba dalších učeben byla vyřešena přeložením školní družiny do místnosti v sokolovně a druhá učebna získána zrušením kabinetu. Mateřské školy jsou v provozu výjma novou školu, která má být otevřena v prvním zářijovém týdnu. Stav novoměstských škol k 1. září 1967. Ve městě jsou tři mateřské školy, v nichž je zřízeno sedm oddělení s 182 dětmi. Nejmenší je školka na Malé ulici v bývalém domě dr. Svítila se 16 dětmi; prostor je ovšem nevyhovující. Některé nedostatky jsou i v nové budově mateřské školy a ve školce v tělovýchovném středisku. Otevření nové mateřské školy, plánované na první zářijový týden, bude nutno pravděpodobně odložit, až budou odstraněny zjištěné závady. Základní devítiletá škola (dolní) má 25 tříd a 760 žáků. Z jedenácti tříd 1. až 5. postupného ročníku směnuje deset. V personálním obsazení došlo ke změně vedení školy. Dosavadní ředitel Stanislav Kotlář odešel do důchodu a jeho nástupcem ustanoven zástupce ředitele střední všeobecně vzdělávací školy Josef Večeřa. Základní devítiletá škola (horní) má 18 tříd s 536 žáky. 10 tříd 1. až 5. postupového ročníku směnuje. Zástupcem ředitele byl po s. J. Večeřovi jmenován učitel školy Milan Kotlář a druhým zástupcem s. J. Bradáč. Z učitelského sboru vystoupila s. Matušková a vychovatelka družiny s. Adámková a do důchodu odešla s. M. Koudelová. Nově do sboru vstoupily učitelky Marecová, Ulínková a Veselá a vychovatelka v družině s. Jůnová. Střední všeobecně vzdělávací škola má tři ročníky se 108 žáky. Z profesorského sboru odešla na střední všeobecně vzdělávací školu v Bystřici nad Pernštejnem s. Skoumalová a na její místo ustanoven absolvent přírodovědecké fakulty brněnské university s. Hloušek. Do důchodu odešel profesor Jiří Beranovský, za něhož škola nedostala náhradu, a proto jeho učební úvazek rozdělen mezi pensionovaného profesora Rothscheina, učitelku Koudelovou a jeho samého. Žák II. ročníku střední všeobecně vzdělávací školy Jan Peňáz ze Slavkovic dostal státní stipendium na tříleté studium na lyceu ve francouzském městě Dijonu. Obě novoměstské základní devítileté školy mají po dvou odděleních školní družiny. Školní stravování má stálou kapacitu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková