O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

severní straně nová okna a v celé budově nátěr oken. Zvýšení sociálních důchodů o 77.000.
Diskusní příspěvky se týkaly vysokých nákladů na demolici domu čp. 99, návrhu rady, aby v předvánočním období byla povolena výjimka v prodeji alkoholu v maloobchodních prodejnách (návrh byl plénem zamítnut), sypání popele do štěrku na vozovku v Malé ulici a katastrální situace ve znečišťování domů na Žďárské ulici, kterou sype zcela beztrestně okresní správa silnic popílkem. Plénum městského národního výboru se touto otázkou zabývá každý rok, ale nic se neděje. Rozhořčení občané jsou bezradní. Každoročně domy očistí, ale nyní jsou rozhodnuti dožadovat se náhrady způsobené škody. Nestane-li se tak, nechají domy znečištěné i na Svátek práce.
V jednomyslně přijatém usnesení chválena zpráva o činnosti místního lidového soudu a hospodaření městského národního výboru na III. čtvrtletí 1967 a vzata na vědomí a schválena zpráva o hodnocení činnosti městského národního výboru za uplynulé volební období. Radě měst. národního výboru uloženo, aby na příští schůzi rady za přítomnosti zástupce okresní správy silnic a poslanců příslušných obvodů bylo projednáno sypání vozovek uvnitř města pískem a odvoz sněhu z chodníků, kam jej hrnou sněhové pluhy.

Dne 22. prosince splnil národní podnik Chirana všechny plánované úkoly na r. 1967. K tomuto úspěchu vyslovila rada městského národního výboru vedení závodu a všem pracujícím prostřednictvím rozhlasu upřímné blahopřání.

Kulturní život
Dne 5. ledna uspořádala střední všeobecně vzdělávací škola v Horácké galerii v aule školy u příležitosti umělcovy posmrtné výstavy vzpomínkový večer na akademického malíře, profesora Aloise Podlouckého. Umělcův život a dílo zhodnotil profesor dr. Josef Mikulec; o kulturní části večera v číslech hudebních, zpěvních a recitačních účinkovali učitelé lidové školy umění a základní devítileté školy. Hojné obecenstvo uctilo důstojným způsobem památku významného novoměstského výtvarného umělce a kulturního pracovníka.
Dne 12. ledna sehrál Dramatický odbor Jednotného klubu pracujících na nově

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková