O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rady zhodnocena kladně. Komisí je dost. Pět (plánovací, pro výstavbu, školská a kulturní, sociálně zdravotní a veřejného pořádku) je devítičlenných, čtyři (finanční, místního hospodářství, zemědělská a bytová) jsou sedmičlenné. Dobrou účast na schůzích i výsledky práce vykázaly komise místního hospodářství, školská a kulturní, bytová, výstavby, sociálně zdravotní a veřejného pořádku. Zvlášť vysoko nutno hodnotit činnost komise školské a kulturní jak na úseku složité a obtížné situace na úseku kritického nedostatku učebních prostorů, tak i na úseku odpovědné péče o kulturní život obyvatelstva našeho města. Stejného ocenění se dostalo i komisi místního hospodářství, bytové, sociálně zdravotní, pro obchod a veřejného pořádku. Dobré byla také práce komise pro výstavbu, i když někteří její členové vykazovali značnou absenci. Zemědělská komise měla obtížnější úkol než jiné komise v tom, že mimo soukromý zemědělský sektor sledovala ještě i tři zemědělské závody socialistického sektoru. Další potíží byla neúčast členů komise z Maršovic a z Pohledce, osad obou našich jednotných zemědělských družstev, jejichž práci komise sleduje. Je pravděpodobné, že v novém volebním období funkce zemědělské komise zanikne, poněvadž závody socialistického sektoru přejdou pod přímou pravomoc zemědělského sdružení a o zbývající úkoly komise bude pečovat komise místního hospodářství. Finanční a plánovací komise své úkoly neplnily. Sami jejich členové připomínali, že jejich práce je formální, že se málo věnují širšímu rozboru hospodaření v průběhu roku, sestavování a kontrole plánu a že neprováděli důsledné kontroly při neplnění některých ukazatelů. Obě komise se nescházely pravidelně a účast členů mimo poslance byla minimální. Pro příští volební období bude třeba práci těchto komisí zkvalitnit odborníky z našich závodů, poněvadž nároky na ekonomické problémy městského národního výboru se budou v příštích letech neustále zvyšovat. Občanských výborů je pět, z toho tři v Novém Městě na Moravě a po jednom v Maršovicích a v Pohledci. Dobře pracovaly výbory v obou osadách a na sídlišti, které se dobře zapojily do práce při plnění úkolů národního výboru. O tom, co vykonaly jsou záznamy na různých stránkách této kroniky. Kladně je třeba také hodnotit činnost sboru pro občanské záležitosti. V prvním pololetí r. 1967 práce pro onemocnění předsedy vázla, ale přesto všechny úkoly byly splněny a nás sbor byl za třetí čtvrtletí vyhodnocen Krajským národním výborem v Brně jako nejlepší. Až bude v příštím roce dokončena úprava obřadní síně, budou dány předpoklady pro další zlepšení práce sboru,

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková