O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

soud byl sedmičlenný a jeho předseda byl s. Boleslav Houdek a místopředsedkyní s. Věra Šteflová. Rozhodoval ve dvou tříčlenných senátech. Všichni členové se osvědčili a měli by zůstat ve svých funkcích. Na návrh Okresního soudu ve Žďáře bude třeba rozšířit soud o dva soudce na tři stálé senáty.
Po zprávě předsedy následovala volba soudců pro další období a složení slibu. Předseda městského národního výboru předložil poslancům a občanům návrh kandidátky v tomto složení: s. Houdek, Šteflová, Zemánková, Zvěřinová, Chmelíčková, Šimůnek, Kondýsek, Ing. Tománek a Hadač. Všichni byli bez připomínek jednomyslně zvoleni do funkce soudců Místního lidového soudu. Po zvolení složili mimo s. Chmelíčkovou a s. Šimůnka, kteří byli omluveni, slib do rukou předsedy městského národního výboru. V závěru této části jednání pléna provedl soudce okresního soudu ve Žďáře s. J. Pospíchal zhodnocení práce místního lidového soudu.
Potom předseda městského národního výboru s. Dvořák provedl zhodnocení činnosti měst. národního výboru za uplynulé volební období. Z jeho obsáhlé zprávy, která je přiložena k zápisu o schůzi pléna, zaznamenávám pouze ta fakta, která nejsou v jiných souvislostech zapsána už v předcházejících zápisech této kroniky. Náplň jednání veřejných zasedání pléna vycházela z plánu práce na pololetí  nebo na celý kalendářní rok. V uplynulém období bylo 28 zasedání s průměrnou účastí 65 % poslanců z celkového počtu 39. Nejlepší účast vykazovali poslanci Skalník, Krotký, Koudelová, Pohanka, Pokorná, Mareček, Zpěvák, Břečka, Mádle, Messenský, Německý, Beneš a Böhm. Nejhorší Havlík, Švanda, Pustina a Skalník z Pohledce, Ondráček a Novotný z Maršovic, Marková, Zábršová, Hemzová, Ptáčková, Slonková, Fiala a Němec z Nového Města na Moravě. Třikrát muselo být zasedání pléna odročeno, poněvadž účast poslanců nedosáhla 50 %, a proto nebylo schopno usnášení. To je ovšem jev hodný kritiky. Přes určité nedostatky hlavně v návštěvnosti poslanců na zasedání pléna a celkovém nezájmu občanů o plenární schůze (nejvyšší účast 35) možno činnost pléna hodnotit kladně především v řešení zásadních otázek rázu hospodářského a kulturního. Třináctičlenná rada městského národního výboru konala 80 schůzí; účast poslanců 85 %.  Nejlepší účast vykázali s. Skalník, Břečka, Krotký, Novák, Mareček, Svačina a Zvěřina, nejhorší Pustina, Beneš a v posledním roce Zpěvák. O náplni práce rady je dostatek záznamů v této kronice. zprávy předsedů komisí pro zasedání byly vždy připraveny písemně. Závěry z jednání rady byly ukládány předsedům komisí k realizování; totéž se týkalo předsedy a tajemníka. Také práce

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková