O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výboru byla buď splněna, anebo termíny pro splnění dosud trvají.
Zprávu o činnosti rady přednesl předseda s. R. Dvořák. Rada konala v uplynulém období dvě řádné schůze. První byla 8. září a rada se v ní zabývala rozpracováním usnesení pléna, hodnocením výstavby školy, činností komise sociálně zdravotní a věcmi organizačními. Člen rady s. Krotký informoval radu o ocenění jednotlivých bytů v domech Domovní správy, které přicházejí v úvahu k prodeji do soukromého vlastnictví a o záležitosti můstek – kamenolom (podrobnosti jsou v písemné zprávě předsedy městského národního výboru, přiložené k zápisu o této schůzi pléna), o zakoupení nového bagru pro kamenolom D-062 a o povolení zvýšení výpůjčky od Státní spořitelny o 210 000. Rada se dále zabývala postupem prací na rekreačním středisku Černý rybník a rozhodla vyplatit projektantům jednorázové účelové odměny. Byla informována o zasedání pléna Okresního národního výboru ve Žďáře,na němž se projednávala koncepce osídlení okresu, podle níž byly jednotlivé obce zařaďovány do skupiny obvodního nebo místního významu, při čemž naše město nebylo zařazeno do žádné z těchto skupin. Zdá se, že je tendence zařadit je pouze do skupiny místní, a tím ovšem snížit jeho význam. Rada ustavila komisi, která vypracuje proti tomuto rozklad podle vládního nařízení č. 100 z r. 1967 a tento se žádostí o zařazení města do kategorie obvodního významu zašle radě okresního národního výboru. Rada byla také informována o výsledcích jednání ve věci zřízení památníku národního umělce V. Makovského  v našem městě, který má být umístěn v budově zámku, budou-li jeho místnosti uvolněny  lesnickým učilištěm. V současné době se jedná o zařazení přístavby odborného lesnického učiliště v domě na Komenského náměstí. Jednání  v záležitosti památníku, které se konalo v Novém Městě na Moravě, byla přítomna paní Makovská, sochař Axman a za krajský národní výbor s. Ostrý. Druhá schůze rady se konala 25. září a byla na ní projednána činnost Místní organizace Svazu zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva, které dosahují dobrých výsledků. Plní dodávkové úkoly, zbudovali výstavní klece, uspořádali hodnotnou výstavu a odpracovali 500 brigádnických hodin, čímž dosaženo hodnoty 20 000. Dále projednána činnost komise školské a kulturní a příprava slavnostního zasedání městského národního výboru u příležitosti 700. výročí trvání města se schválením pořadu a seznamu zasloužilých pracovníků v lidosprávě, kterým budou při této příležitosti odevzdána čestná uznání. Rada se zabývala využitím sokolovny a obsazením místa sokolníka. Bude zde nutno zrevidovat stav

Rok: 
Přepsal/a: 
Iveta Stratilová