O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

členům odbočky Svazu zahrádkářů nebo chovatelů domácího zvířectva.

O slovo se přihlásila přítomná poslankyně Národního shromáždění s. Meluzínová. Svou roční přestávku v návštěvě našeho města omluvila dlouhodobým školením a slíbila, že nyní bude přijíždět častěji. Potom kladně zhodnotila práci městského národního výboru za první pololetí 1967 a objasnila závěry květnového zasedání Ústředního výboru KSČ k problematice životní úrovně. Zmínila se také o hospodaření okresu v první polovině r. 1967. Na závěr vyzvala občany, aby se sami zeptali, co je zajímá, aby mohla dotazy přímo zodpovědět. Takových dotazů nebylo, a proto byla diskuse uzavřena a jednomyslně přijato usnesení, v němž schváleny přednesené zprávy a návrhy. Radě městského národního výboru uloženo, aby dala vypracovat plány na obchodní dům a vešla ve styk s jednotlivými distribučními podniky a obchodními organizacemi za účelem získání finančních prostředků, aby sladila návrh výhledového plánu s požadavky všech komisí a aby na příští schůzi pléna informovala poslance, jak a dokdy je zajištěna návratnost vynaložených nákladů na rekonstrukci cihelny. Komisi pro výstavbu uloženo zajistit dokončení zastavovacího plánu města do konce r. 1967. Radě a všem komisím uloženo, aby podle možností podporovaly společenské organizace v jejich oprávněných požadavcích a předsedovi školské a kulturní komise s. Svačinovi uloženo, aby za účasti městského národního výboru, městského výboru Svazu československo sovětského přátelství a Československého svazu mládeže a Jednotného klubu pracujících vytvořil komisi pro vypracování plánu oslav a akcí v letošním měsíci československo sovětského přátelství.

Dne 6. října se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady s J. Zvěřinou. Bylo přítomno 26 poslanců, 5 omluveno a 8 neomluveno, dále poslankyně Krajského národního výboru MUDr. R. Rýdlová, poslanci Okresního národního výboru s Ing. L. Beneš a V. Bílek a 22 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna (25.VIII.), zpráva o zahájení nového školního roku, činnost komise sociálně zdravotní, hodnocení výstavby školy a dalších zařízení, diskuse a usnesení.

Všechna usnesení z posledního zasedání pléna městského národního

Rok: 
Přepsal/a: 
Iveta Stratilová