O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

národního výboru 44 000; odvedeno do ústředního rozpočtu 561 000. Vydání. Vodní hospodářství 12 000/950; doprava 388 000/143 000; subvence 478 000/69 000; mateřská škola 194 000/ 77 000; stavba mateřské školy 554 000; stavba základní devítileté školy 713 142; zvláštní škola 24 000/1 000; školní pomůcky 80 000/61 000; školní stravovny 625 000/304 000; hudební škola 18 000/25 000; osvětová činnost 56 000/29 000; muzeum 115 000/21 000; kino 243 000/118 000; požárníci 34 000/2 000; osvěta 40 000/5 000; správa a poslanci 301 000/204 000; sociální zabezpečení 196 000/87 000; dotace domovní správě 476 000/338 000; provozovny 284 000; veřejné osvětlení 77 000/57 000; půjčka pro provozovny 44 000; přepisy z r. 1966 197 000.

Předseda komise pro ochranu veřejného pořádku s. Mádle seznámil poslance se situací na úseku socialistického soužití a veřejného pořádku v našem městě a v závěru přednesl návrh vyhlášky o omezení výčepu likéru v době výplat u větších novoměstských závodů, které samy návrh podaly, v tomto znění: Na podkladě ustanovení § 9, odst. 3, písmeno a) zákona 120/1962 o boji proti alkoholismu zakazuje Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě ve dnech 9., 10., 11., 24., 25. a 26. dne každého měsíce ve všech hostinských provozovnách a maloobchodních prodejnách v Novém Městě na Moravě, v Maršovicích a v Pohledci prodej alkoholických nápojů (likérů). V tyto dny se povoluje prodej piva a vína. Není dovolen prodej likérů v žádné formě v jakékoliv úpravě. Zákaz se vyslovuje s okamžitou platností. Vedoucím prodejen a pohostinských provozoven městský národní výbor ukládá seznámit s touto vyhláškou všechny obsluhující zaměstnance a zajistit její dodržování. Přestupky porušení této vyhlášky budou trestány orgány Veřejné bezpečnosti jakož i komisí veřejného pořádku při městském národním výboru. Návrh byl všemi přítomnými poslanci jednomyslně schválen.

Zpráva o činnosti Městského výboru Národní fronty, přednesená předsedou s. F. Vyplašilem, není přiložena k zápisu o schůzi pléna, a proto nelze z ní čerpat faktografický materiál pro zápis do kroniky.

Diskusní příspěvky se týkaly správnosti vyhlášky proti alkoholismu, znova trapné záležitosti komínů na sídlišti, se kterou nelze vůbec pohnout, takže je nutno spoléhat už jenom na intervenci poslankyně Meluzinové na okresním národním výboru, a žádosti občanů o přidělení pozemků na zahrady, které jsou ovšem zbytečné, protože zemědělské půdy je nedostatek, a pokud je nějaká na okraji katastru vyčleněna, je zemědělskou komisí přidělována

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Iveta Stratilová