O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

předložil nově zvolený předseda komise lidové kontroly s. ing. Pokorný podrobný a konkrétní plán činnosti komise na rok 1967.  Je přiložen k zápisu o schůzi pléna.
Diskuze byla tentokrát velmi chudá a týkala se pouze vystavení městské kroniky k veřejnému nahlédnutí a opravy komínů na budovách v sídlišti J. Fučíka u nádraží. V jednomyslně přijatém usnesení schváleny přednesené zprávy, návrhy a volba členů komise místní lidové kontroly a uloženo školské a kulturní komisi sledovat přípravy k zahájení nového školního roku, komisi pro výstavbu sledovat dokončení stavby mateřské školy a jeslí a vedoucímu Domovní správy, aby v nejkratší době zajistil opravu komínů na sídlišti u nádraží. Plénum vzalo také na vědomí, že jednotný plán kulturně osvětové činnosti v r. 1967 je rovnoměrně plněn ve všech bodech.
Dne 25. srpna se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, které řídil tajemník s. Skalník. Bylo přítomno 22 poslanců (4 omluveni, 18 neomluveno), dále poslankyně Národního shromáždění s. Meluzínová, předseda Městského výboru Národní fronty s. F. Vyplašil a 22 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna (30.II.), zpráva o hospodaření městského národního výboru za I. pololetí 1967, projednání vyhlášky městského národního výboru k boji proti alkoholismu, zpráva o činnosti masových složek, zpráva o činnosti komise zemědělské, diskuse a usnesení.
Kontrolu usnesení z posledního zasedání pléna provedl tajemník s. Skalník. Oznámil, že nebyl splněn bod usnesení, týkající se odevzdání novostavby mateřské školy a jeslí k užívání k 1. srpnu 1967. Stane se tak teprve 28. srpna 1967.  (Avšak ani tento termín nebyl dodržen a k otevření došlo až 22. října). Také zajištění opravy vadných komínů na budovách sídliště J. Fučíka se nepodařilo.
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna přednesl předseda s. R. Dvořák. Rada konala tři pravidelné schůze. Na první (14.VII.) kladně zhodnotila činnost Místní jednoty československé požární ochrany. Jednota má stroje a zařízení v pořádku. Stará se o nábor mladých požárníků a na základní devítileté škole (dolní) má dva kroužky, které vede s. Nessenský. Nedostatkem je nedostatečná činnost preventivní, jejíž funkce není dobře obsazena.

Rok: 
Přepsal/a: 
Iveta Stratilová