O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

po Mistru Oldřichu Blažíčkovi darovala městu veliký obraz, nazvaný Studený březen. Za vzácný dar bylo paní Blažíčkové srdečně poděkováno. Rada dále projednala provoz cihelny, jejíž denní kapacita je kolem 11.000 kusů cihel; její předpokládaný roční plán výroby cihel ve výši 750.000 kusů cihel bude pravděpodobně splněn. Zabývala se také rekonstrukcí kamenolomu, ve kterém budou vyměněny násypné koše a lom bude doplněn novými stroji, drtičem a transportérem. Na jejich zakoupení bude třeba uzavřít půjčku ve výši 440.000 Kčs.
Obsah zprávy předsedy školské a kulturní komise s. R. Svačiny je zapsán v kulturní kapitole na 46. stránce této kroniky.
Projednání návrhu na poplatky za úkony, které provádí městský národní výbor: souhlas k výměně bytu 20 Kčs; dobytčí pas 5,-; vydání potvrzení o nedoplatcích na daních a poplatcích 10,-; povolení řemeslné nebo drobné živnosti 20 – 500; vydání úředního potvrzení, opisu nebo výpisu z knih, úředních záznamů a knih 5. Poplatky za užívání veřejných prostranství (stavební zařízení, parkování vozidel, skládka a pod. 0,10 Kčs za m2 a den; překročí-li se lhůta povolená k užívání 0,20 Kčs za m2. Poplatek ze vstupného: vybírá se patnáctiprocentní sazbou ze vstupného na zábavní a kulturní produkce spojené s tancem. Poplatek ze psů: 20 Kčs (jen ve městě); je návrh na zvýšení v Novém Městě na 30 Kčs a nově zavést poplatek ve výši 10 Kčs za psa v Maršovicích a v Pohledci. Poplatek z přechodného ubytování: 2 Kčs za osobu a den. Poplatek z místa: zelináčky a jiné drobné stánky 5 Kčs, jednotná zemědělská družstva 30 Kčs.
Referát o úkolech místních komisí lidové kontroly přednesl místopředseda Okresní komise lidové kontroly s. Bílek, který seznámil přítomné s významem tohoto kontrolního orgánu a změnami, k nimž došlo v náplni jeho působnosti. Potom přednesl zprávu o činnosti Místní komise lidové kontroly za uplynulé funkční období její místopředseda, s. F. Kuchař. Uvedl v ní, že třináctičlenná komise byla řádně zvolena na zasedání pléna Městského národního výboru v r. 1965 v březnu a ze jejím předsedou byl zvolen s. B. Dvořák a místopředsedou s. F. Kuchař. Plánované úkoly plnila komise samostatně, záležitosti zemědělské ve spolupráci se zemědělskou komisí. Byla řízena stranickým orgánem ve městě a zaměřovala svoji činnost na organizace řízené národním výborem a na vlastní práci městského národního výboru. Přijímala také stížnosti a připomínky občanů a organizací,

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková