O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 30. června se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady s. J. Břečkou. Bylo na něm přítomno 26 poslanců (tři omluveni, deset neomluveno), dále zástupce Jihomoravského krajského národního výboru s. Drápela, poslanci okresního národního výboru s. Bílek a Altmanová a 36 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna (26. V.), činnost školské a kulturní komise, návrh na poplatky za úkony prováděné městským národním výborem, referát o úkolech místních komisí lidové kontroly, zpráva o činnosti této komise za uplynulé funkční období, volba členů nové komise a jejího předsedy a místopředsedy, slib nově zvolených členů a schválení plánu práce komise, diskuse a usnesení.
Rada podle zprávy předsedy městského národního výboru s R. Dvořáka konala v uplynulém období dvě schůze. Na první (9. června) projednala činnost komise plánovací, která se v poslední době zabývala změnami v zastavováním plánu města a vybaveností sídliště u věžových domů, doplnění dlouhodobého plánu výstavby a dalšími požadavky na nadřízené orgány. Členové komise jsou iniciativní, ale realizace přijatých závěrů je zdlouhavá, poněvadž komise nemá přidělenu ze stavu pracovníků městského národního výboru žádnou pracovní sílu. Na téže schůzi rady podal zevrubnou zprávu o činnosti školské a kulturní komise a kulturních zařízení předseda komise s. R. Svačina. Její podstatná část byla přednesena na této plenární schůzi. Dále rada doporučila vrácení obytné části domu čp. 15 manželům Beranovským o vrácení dom čp. 11 manželům Janovských s podmínkou, že byt dosud obývaný s. Konvalinkou bude ponechán k potřebě veřejného zájmu městskému národnímu výboru. Rada také poděkovala družstvu Kamena v Blansku za pomoc při úpravě hrobu V. Makovského a pořádala rektora Akademie výtvarných umění v Prase s. dr. Kotalíka o vypracování návrhu na definitivní úpravu hrobu našeho slavného rodáka. Rada se také zabývala návrhem svého člena s Krotkého na ocenění jednotlivých bytů v menších domech Domovní správy podle vyhlášky ministra financí o prodeji bytů z národního majetku. Na druhé schůzi (23. června) měla být projednána činnost Místní jednoty požární ochrany. Poněvadž se ale nedostavil funkcionář jednoty s. Chlubna, nedošlo k tomu. Rada byla informována o tom, že vdova

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková