O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obchodní sítě v našem městě je naprosto neuspokojivé. Je zde patnáct prodejen potravin a jedenáct prodejen průmyslového zboží. Z nich většina soužila třítisícovému městu v minulosti, zatím co dnes je počet obyvatelstva dvojnásobný. Mimo moderní samoobsluhu na sídlišti a prodejnu lahůdek na Komenského náměstí jsou všechny ostatní prodejny po stránce prostorové i skladové zcela neuspokojující. V textilních prodejnách byla zřízena z bývalé provozovny soukromé prodejna dětského prádla a oddělena dětská a panská konfekce. Místní komise lidové kontroly zaujala k přednesené zprávě toto stanovisko. Městský národní výbor má zpracován výhledový plán rozvoje města z r. 1965 s perspektivním výhledem do r. 1970, který v podstatě vystihuje úkoly, vyplývající ze závěrů XIII. sjezdu Komunistické strany Československa. Podle tohoto plánu byly zajišťovány příslušné úkoly v r. 1966 a 1967, kdy došlo k upřesnění některých bodů plánu podle místních potřeb a možností a rozpracování úkolů v r. 1967 a dalších. Komise doporučila, aby toto upřesnění výhledového plánu bylo dokončeno a aby v r. 1967 byly realizovány některé úkoly z r. 1966 (samoobsluha na Žďárské ulici, komunikace k pekárnám, dostavba mateřské školy a jeslí), a aby městský národní výbor působil na podniky, které provádějí výstavbu sídliště, aby současně provedly i úpravu komunikací a prostorů kolem budov. Dále komise doporučila, aby městský národní výbor soustavně sledoval na úseku služeb prostřednictvím občanských kontrolorů kvalitu služeb a dodržování cen, poněvadž v tomto směru měla komise lidové kontroly dosti připomínek a stížností.
Živá diskuse na tomto zasedání pléna se zaměřila k problémům čistoty a vnějšího vzhledu našeho města (blátivá vozovka mezi nádražím a pilou, prostranství před Maršovskou rychtou, nepořádek a znečišťování vozovek ve městě), dokončení rekonstrukce nádraží, vysokému skluzu na stavbě mateřské školy a jeslí, skácení lípy u nádraží (za žádnou cenu k tomu nesmí dojít) a nepořádku v prostoru za nádražím, způsobeného manipulačním skladem Lesního závodu. V závěru této části schůze předložil předseda školské a kulturní komise s R. Svačina návrh, aby městský národní výbor požádal nadřízené úřady o souhlas k pojmenování střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě jménem národního umělce Vincence Makovského.
V jednomyslně přijatém usnesení schváleny všechny přednesené zprávy a návrhy a radě uloženy dva úkoly personální povahy. Projednání plnění úkolů, vyplývajících

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková