O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Velké říjnové socialistické revoluce. Zbývá pouze jejich splnění.
Hodnocení činnosti městského národního výboru za rok 1966 s výhledem na rok 1967 provedl ve velmi obsáhlé zprávě místopředseda Místní komise lidové kontroly s. Fr. Kuchař. Poněvadž mnoho faktů z jeho zprávy je zachyceno už v kronikářských záznamech za rok 1966 a ve zprávě o hospodaření městského národního výboru v r. 1966 na stránce 29 této kroniky, omezím se v tomto zápise jenom na věci nové a dosud nezaznamenané. V působnosti městského národního výboru pracuje deset komisí: zemědělská, pro výstavbu, místního hospodářství, bytová, sociálně zdravotní, školská a kulturní, plánovací, pro obchod, finanční a pro ochranu veřejného pořádku. Dále pracuje pět občanských výborů a Sbor pro občanské záležitosti, který se skládá ze zástupců místní odbočky Spolku přátel žehu, Československého Červeného kříže a pomocných aktivů na závodech. Zajišťuje vítání dětí do života, sňatky, pohřby, životní jubilea, pracovní jubilea, odevzdávání občanských průkazů a besedy pro důchodce. Účast poslance na zasedáních pléna městského národního výboru je poměrně malá. V průměru je to 25 poslanců z 39 a neúčast bývá většinou neomluvena. Dvakrát v r. 1966 muselo být plenární zasedání odročeno, poněvadž pro malou účast poslanců nebylo schopno se usnášet. Také účast veřejnosti na zasedáních pléna je poměrně slabá. Rada zasedá pravidelně každých čtrnáct dnů a pracuje podle předem vypracovaného plánu. Na její schůze jsou zváni i zodpovědní pracovníci z jiných úseků, aby projednávané otázky byly co nejlépe posuzovány a konečná rozhodnutí aby mohla být reálná a objektivní. Pokud jde o hospodaření městského národního výboru v r. 1966, byly vlastní příjmy splněny na 110 %, výdaje překročeny na 102,4 %. Po vypořádání všech závazků zůstává čistá finanční reserva pro r. 1967 141.958 Kčs. Zvýšené náklady byly převážně kryty mimořádným přídělem z prostředků okresního národního výboru a zčásti z překročených příjmů. Překročení příjmů bylo ovlivněno odvody hospodářských organizací, domovní daní, správními poplatky, školní stravovnou, zdravotnictvím, poplatky z hrobů a z prodeje rodinných domků. Proti tomu byly překročeny náklady na školství, komunikace a zdravotnictví. V Komunálních podnicích je 102 pracovníků s průměrnou mzdou 1.300 Kčs měsíčně. Produktivita práce na jednoho pracovníka 39.039 (105 %). V r. 1966 nebyla zřízena žádná nová provozovna, ani rozšířena stará. Kvalita služeb byla dobrá, ve stížnostech uplatněny jen spory o vysoké ceny. Jen v jednom ze čtyř případů došlo k předražení, za což byl podnik potrestán pokutou. Zákazníci jsou spokojeni s provedením prací, méně pak s poměrně vysokými cenami. I po finanční

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková