O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a byli s přijetím a s pobytem u nás nanejvýš spokojeni. Zásluhu o zajištění a bezvadný průběh návštěvy německých hostí u nás měl ředitel střední všeobecně vzdělávací školy Rudolf Svačina.

Dne 29. února se konalo v Jednotném klubu pracujících první veřejné zasedání pléna městského národního výboru v tomto roce. Řídil je člen rady s. Mádle. Přítomno bylo 23 poslanců, poslankyně Jihomoravského krajského národního výboru s. MUDr. R. Rýdlová a 34 občanů počet to značně vysoký. Na pořadu jednání byla volba návrhové a volební komise pro volbu městské odbočky Československého svazu žen, referát o významu tohoto svazu a volba výboru, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zpráva o činnosti a hospodaření novoměstských zemědělských závodů, rozbor hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven městského národního výboru a rozbor hospodaření městského národního výboru za rok 1966, diskuse schválení usnesení.
Úvodem přednesl s. Mádle návrh na složení návrhové komise pro volbu odbočky Čsl. svazu žen, do níž zvoleny s. M. Fuchsová, O. Německá a V. Šteflová, a komise volební, do níž zvoleny s. B. Betlachová, Z. Kábová a MUDr. R. Rýdlová. Ta také přednesla referát o významu Čsl. svazu žen. Následovala volba výboru v tomto složení: A. Zdražilová. S. Svačinová, Z. Mandysová, M. Koutná, H. Košíková, J. Urbánková, M. Bojanovská, MUDr. Greplová, B. Kvíčalová, M. Fuchsová, N. Koudelová, H. Mazlová, E. Procházková, J. Hemzová, A. Janovská, O. Buchtová, A. Novotná, O. Německá, V. Šteflová, B. Betlachová, MUDr. R. Rýdlová, Z. Kábová, J. Dvořáková, Z. Hošpesová, J. Weiglová, M. Kotovicová, V. Slonková a A. Andrlová. Všechny navržené členky výboru byly zvoleny jednomyslně.
Zprávu o činnosti rady městského národního výboru za období od posledního zasedání pléna (16. XII. 1966) přednesl předseda s. B. Dvořák. Rada, která se sešla čtyřikrát, projednávala tyto závažnější záležitosti: oslavu 700. výročí první doložené písemné zmínky o existenci Nového Města na Moravě, hospodaření prádelny Komunálních služeb, plán práce rady a pléna MěNV na rok 1967 a na první pololetí 1968, zrušení střední všeobecně vzdělávací školy v našem městě (bylo rozhodnuto vypracovat zamítavé stanovisko a zaslat je Ústřednímu, Krajskému a Okresnímu výboru Komunistické strany Československa a Okresnímu národnímu výboru ve Žďáře), obsazení funkce vedoucího technického oddělení MěNV s. Markem a pověření s. Messenského

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková