O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 12b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ského cvičení „Vltava“, o zakročování Veřejné bezpečnosti proti chuligánům a šetření půdním fondem. Dále jednala o různých poplatcích, které připraví finanční komise a jejíž návrhy budou předloženy plénu ke schválení o činnosti masových organizací, a to Svazarmu, Místní organizace Svazu chovatelů drobného zvířectva, Československého Červeného kříže a Svazu československo sovětského přátelství a o návrhu akce na podporu bojujícímu Vietnamu. Dále se rada zabývala průběhem žňových a podzimních prací a otázkou poslanců městského národního výboru z Maršovic a Pohledce, kteří v poslední době zanedbávají účast na zasedání pléna i komisí. Bylo usneseno pozvat je do rady a záležitosti s nimi projednat. Diskutován konečně návrh zvláštní komise, ustavené za účelem vyřešení otázky sokolovny, aby tato byla odevzdána městskému národnímu výboru, který by ji odevzdal Jednotnému klubu pracujících ke kulturním účelům. Budova klubu mohla by být určena potřebám mateřské školy a jeslí. Bylo rozhodnuto svolat v této záležitosti schůzku všech zainteresovaných stran a realizovat tento návrh, jehož konečné řešení bude nesporně velmi složité a těžké.

Zpráva školské a kulturní komise o připravenosti novoměstských škol k zahájení nového školního roku přednesl její předseda, s. R. Svačina. Její obsah je zaznamenán na 19. stránce této kroniky.

Rozbor stížností, podaných městskému národnímu výboru v prvním pololetí 1966 podal tajemník s. Skalník. Uvedl, že byly podány pouze dvě stížnosti. Jedna se týkala územního rozhodnutí a na místě samém již řešila komise pro výstavbu, druhá se týkala otázky bytové a byla městskému národnímu výboru postoupena Kanceláří presidenta republiky. Na obě stížnosti, které byly neoprávněné a neopodstatněné a byly projednány v příslušných komisích, bylo v zákonité lhůtě odpověděno. Dále došel na adresu městského národního výboru anonymní přípis pomlouvající a zlehčující všechno, co se ve městě děje, především práci komise pro výstavbu. Dopis byl v této komisi projednán. Zápis o jednání je uložen a čeká jen na pisatele, který snad někdy o obsah stížnosti a o vyjádření komise projeví zájem. Není dosud projednáno stížnost tělovýchovné jednoty Sokol z prosince loňského roku, týkající se postupu prací v kamenolomu městského národního výboru u škrobárny v souvislosti s lyžařským můstkem. Národní výbor hodlal projednat záležitost přímo na místě za účasti zástupců Sokola, ale tito se přes několikeré vyzvání nedostavili. Proto provedeno místní šetření bez nich a o výsledku

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková