O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 12a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s. Bohuslava Dvořáka bylo odevzdáno. Byl tedy stoprocentním počtem hlasů zvolen za poslance městského národního výboru. /Jeho volba za předsedu městského národního výboru byla provedena na této plenární schůzi.

Po jednomyslném návrhu na složení mandátové komise (s. Novák, Pokorná a Svačina) přezkoumala tato výsledek doplňovací volby z 18. září 1966 a ústy svého předsedy s. Svačiny oznámila, že všechny volební doklady byly shledány správnými a že tedy volba byla vykonána právoplatně. Potom předseda Městského výboru Národní fronty, s. Fr. Vyplašil, podal návrh na volbu poslance Boh. Dvořáka předsedou městského národního výboru a seznámit poslance s jeho osobou. Jednomyslným hlasováním byl pak s. Dvořák zvolen předsedou měst. nár. výboru. Ihned po zvolení složil do rukou člena rady Okresního národního výboru ve Žďáře, s. Janečka předepsaný slib a přijal slavnostně mu odevzdaný odznak státní moci – trikoloru s pečetí Československé socialistické republiky. Potom poděkoval občanům a poslancům za důvěru a projevil přání, aby všichni poslanci a občané byli nejen jemu, ale i celému národnímu výboru nápomocni v úsilí a péči o zvelebení našeho města. Nato se ujal dalšího řízení schůze.

Nově zvolený předseda městského národního výboru, s. Bohuslav Dvořák, se narodil 7. července 1923 v Telecím, okres Svitavy. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti, měšťanskou v Jimramově. V r. 1938 vstoupil do učebního poměru ve Svítilově obchodě smíšeným zbožím v Novém Městě na Moravě, kde pracoval až do r. 1945. Od tohoto roku byl úředníkem městské spořitelny a současně absolvoval dálkově dvouletou hospodářskou školu v Jihlavě. Po sloučení spořitelny s odbočkou státní banky pracoval od r. 1952 do září 1966 jako bankovní úředník. Od r. 1945 byl členem sociálně demokratické strany a po jejím sloučení s Komunistickou stranou Československa v r. 1948 e stal členem této strany.

Po zvolení s. Dvořáka předsedou městského národního výboru podal místopředseda s. J. Břečka zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna. Rada zasedala v tomto období třikrát. Jednala o činnosti školské a kulturní komise, především o nepříznivé situaci ve výstavbě mateřské školy a jeslí, o vyřizování stížností za první pololetí 1966, zprávě předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku, o zásobování města a činnosti komise pro obchod, o zprávě z porady předsedů místních národních výborů na Okresním národním výboru ve Žďáře nad Sáz., týkající se přesunu vojenských jednotek naším okresem v rámci vojen-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková