O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

úkolem Komunálních služeb je dobudování zahradnictví. Při prověrce okresním národním výborem byly naše Komunální služby hodnoceny kladně, zákazníci byli se službami spokojeni a sjednané lhůty byly dodrženy.

Z provozoven si dobře vedl kamenolom, kde výroba vzrostla o 15 %. V cihelně vyrobeno 270.000 cihel, ale špatné počasí brání plynulejší výrobě. Přednostně jsou uspokojováni občané z Nového Města, Maršovic, Pohledce a Slavkovic a veřejný zájem. I cementárna si nevede nejhůře; potíže děla nedostatek cementu. Práce je dostatek a nestačí krýt potřebu a poptávku. Pískovna není ztrátová, ale nevykazuje ani zisk. Domovní správa. V prvním pololetí nedošlo k žádným změnám ani v počtu domů, ani nájemníků. Byla pouze dokončena oprava dvou starých domů a nová místnost pro domovní správu a údržbářská dílna. Tržby se rovnají plánu. Náklady na domy činí 89 % plánovaných a také náklady na správní režii jsou nižší. Úhrady nájemníků za užívání bytů a nebytových prostorů jsou placeny včas. Vyúčtování vodného a stočného za r. 1965 bylo provedeno. Náklady za opravy plánované pro Komunální služby nebyly vyčerpány, a to pro nedostatek kapacity stavební čety.

O kulturní a osvětové činnosti podal zevrubnou zprávu předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina. její podstatná část je zaznamenána v kulturní kapitole na stránce této kroniky.

Diskusní příspěvky se týkaly opoždění stavby prodejny potravin na Žďárské ulici a hledání viníka, jímž je okresní stavební podnik, který nezajistil materiál, výsledků hospodaření Komunálních služeb a reálného rozdělení činžovního domu č. 127, patřícího L. Padrtkové.

Závěr zasedání provedl tajemník Okresního národního výboru ve Žďáře, s. dr. Říha. Upozornil na některá rozhodnutí městského národního výboru, která nejsou v souladu se zákonem, např., že městský národní výbor nemá právo ukládat úkoly Veřejné bezpečnosti, ale může otázky projednat s náčelníkem bezpečnosti, a poděkoval za velmi dobré výsledky, dosažené v provozovnách.

Usnesení. Schváleno původní rozhodnutí rady městského národního výboru ve věci reálného rozdělení domu č. 127 v plném znění a všechny přednesené zprávy. Úřadujícímu místopředsedovi s. Břečkovi uloženo svolat v nejkratší době schůzku občanů volebního obvodu u nemocnice, poslanců měst. národního výboru a Okresního stavebního podniku, aby se zajistila výstavba samoobsluhy u nemocnice. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková