O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Potom ve velikém průvodu se smuteční hudbou doprovodili novoměstští občané tělesné pozůstatky zesnulého ke kříži na konci Nečasovi ulice, kde se s ním za městskou organizaci komunistické strany Československa rozloučil ředitel Jednotného klubu pracujících, s. Leopold Novák. Zpopelněny byly v brněnském krematoriu za veliké účasti přátel a po smutečním proslovu předsedy školské a kulturní komise městského národního výboru, s. Rudolfa Svačiny v úterý dne 26. června.

Dne 5. srpna se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady, s. Karlem Mádlem. Zúčastnilo se ho 20 poslanců (9 omluveno, 10 neomluveno) a 9 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, kontrola usnesení, hospodaření městského národního výboru za první pololetí 1966, hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven městského národního výboru za první pololetí 1966, zpráva o činnosti kulturní a osvětové, diskuse, volné návrhy a usnesení.

Zprávu o činnosti rady přednesl úřadující místopředseda s. Břečka. Rada na schůzích projednala s Jednotou zřízení prodejny stavebnin a k tomu účelu dohodnuto s n. p. Sport předání části dvora a dvou menších skladů na Slonkově pile. Dále jednáno o bezpečnosti o žních a o kontrole protipožárních opatření na státním statku a v jednotných zemědělských družstvech v Maršovicích a v Pohledci, o činnosti občanských výborů v těchto osadách (je slabá, členové se špatně scházejí a lidé se těžko získávají na brigádnické práce) a občanského výboru na sídlišti. Projednána činnost zemědělské komise a hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, domovní správy a provozoven národního výboru za první pololetí 1966.

Potom podal tajemník s. Skalník zprávu o plnění socialistické soutěže ke XIII. sjezdu Kom. strany Československa a přečetl zápis o jednání státního statku, Masného průmyslu, Oděvy a městského národního výboru o možnosti sdružení finančních prostředků na stavbu komunikace k jatkám. Závody si prověří možnost této eventuality, ovšem v r. 1966 k realizaci nedojde; není totiž jasné, jak se budou závody podílet na hospodaření městského národního výboru.

Kontrolu usnesení z třetího zasedání pléna městského národního výboru provedl tajemník s. Skalník. Podstatná část usnesení byla splněna, jiná se plní průběžně. Nesplněno usnesení, aby finanční komise navrhla další poplatky a aby podniky Restaurací a jídelen podaly zprávu o opatření proti požívání alkoholu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková