O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

služeb. K zajištění bezpečnosti žní  jsou připraveny požárnické sbory, hlídka na kostelní věži a v osadách ještě hlídky dvoučlenné. V kravíně učiněna bezpečnostní opatření po dobu výmlatu a uskladňování slámy. O přípravách k zajištění žní hovořil tajemník s. Skalník. Bude třeba provést prohlídku strojů, zajistit skladovací prostory, k řízení žňových prací vytvořit operativní skupiny a organizovat brigády na pomoc jednotnému zemědělskému družstvu. Žňové plány mají družstva připraveny.
O přípravách k zahájení nového školního roku informovala přítomné předsedkyně stálé kulturní komise s. E. Kuchařová, která vyzvedla význam usnesení strany a vlády o tom, že od 1.září budou dětem dávány zdarma učebnice a školní pomůcky. V novém školním roce bude nedostatek učeben a také prostorová situace v mateřské škole je velmi svízelná. Proto je urychlené vybudování mateřské školy naprostou nezbytností.
K předneseným zprávám se rozvinula velmi čilá a plodná diskuse, které se zúčastnil svým příspěvkem také poslanec krajského národního výboru s. F. Dostál. V jednomyslně schváleném usnesení rozhodnuto: schválit zprávu předsedy místního národního výboru o činnosti rady, zřídit operativní žňové skupiny, uložit jednotným zemědělským družstvům v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci přezkoumat žňové plány a zjistit, zda by bylo možné ukončit žňové práce za čtrnáct až osmnáct dní, uložit poslancům národního výboru rozvinout širokou kampaň za brigádnickou výpomoc jednotnému zemědělskému družstvu, aby každý občan odpracoval nejméně deset hodin při žňových pracích a nočním výmlatu. Zhodnocení bohatého pořadu jednání provedl v závěru schůze předseda národního výboru s. Konvalinka.
25. srpna pozvala rada místního národního výboru do velké zasedací síně všechno obyvatelstvo města na hovory s občany o službách obyvatelstvu, poskytovaných podniky místního hospodářství, na nichž zástupci všech podniků podali přítomným vyžádané informace o poskytování služeb.
30. srpna svolala rada místního národního výboru do zasedací síně veřejnou schůzi občanů, na níž byla provedena volba občanských výborů.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová