O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Do voličských seznamů bylo zapsáno celkem 3196 voličů. Hlasovací lístky byly vydány 3193 voličům. Platných lístků bylo odevzdáno 3191; pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 3189 hlasů. Celkem bylo zvoleno 37 kandidátů do místního národního výboru. Tři voliči se k volbám nedostavili, dva hlasy byly neplatné a dva hlasy byly proti navrženým kandidátům. Ve 33 volebních obvodech odevzdáno pro kandidáty Národní fronty plných sto procent hlasů, ve volebním obvodu č. 4 98,91%, č. 8 97,89%, č. 14 98,5% a č. 36 98,7%. Na ukončení voleb vyslovila místní volební komise rozhlasem poděkování členům volebních komisí a ostatním pracovníkům, kteří se přičinili o zdárný průběh voleb i o jejich výsledek, a přesvědčení, že občané města v nejtěsnější spolupráci se svými poslanci budou plnit úkoly vyjádřené heslem, s nímž šel náš pracující lid do předvolební kampaně: „ Pod vedením Komunistické strany Československa za další rozkvět socialistické vlasti, za šťastný život lidu a za upevnění míru“.
Závěrečným aktem voleb byla ustavující schůze nově zvoleného místního národního výboru, konaná v sále Závodního klubu 9. květen dne 22. června s tímto pořadem: 1) Zahájení a volba mandátové komise. 2) Zpráva mandátové komise a slib poslanců. 3) Volba orgánů místního národního výboru ( předsedy, tajemníka, náměstka předsedy, členů rady a předsedů a členů stálých komisí. 4) Projev delegace Komunistické strany Československa a okresního národního výboru. 5) Projednání zprávy o rozpočtu místního národního výboru. 6) Referát o hlavních úkolech národního výboru v novém volebním období. 7) Projednání a schválení plánu práce MNV na druhé pololetí r. 1960.
Zasedání zahájil a až do zvolení nového předsedy MNV řídil dosavadní předseda s. J. Břečka. Zúčastnili se ho všichni nově zvolení poslanci, delegace okresního výboru KSČ a okresního národního výboru s. Hamerník a Šincl, nově zvoleni poslanci okresního národního výboru za naše město s. dr. Rýdlová a s. Remeš a 132 občanů.
Za členy mandátové komise byli zvoleni s. L. Novák, M. Lorencová, F. Konečný, A. Ingršt a V. Mach. Ti probrali volební spisy a prověřili platnost volby. Předseda komise s. Novák pak oznámil, že z 37 zvolených poslanců je 28 mužů a 9 žen; 23 je členů KSČ, 14 je bezpartijních; z nich je 16 dělníků, 5 členů JZD, 12 technických pracovníků a 3 různého zaměstnání. Plenum potom ověřilo platnost volby o nově zvolení poslanci složili slib,

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová