O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

třeba převzít veškerý majetek obce Maršovice a Pohledce, které budou sloučeny s naším městem. Za tím účelem byla zřízena komise ve složení F. Konečný, V. Kopáček, J. Břečka a B. Pohanková. Potom se s. Skalník rozhovořil o potížích novoměstského jednotného zemědělského družstva, kde vnitřní poměry nejsou dosud zkonsolidovány a dochází k rozporům mezi členstvem. Členky družstva pracují velmi dobře, ale mezi muži není soulad a proto dochází k mrzutostem. Zástavy dobytka jsou dobré. Na závěr přečetl s. tajemník dopis vlády republiky všem členům národních výborů u příležitosti skončení volebního období 1957 – 1960. V diskusi kritizována neúčast některých členů místního národního výboru na plenárních zasedáních, zvlášť těch kteří jsou znova navrhování za poslance nového národního výboru. V závěru schůze poděkoval předseda všem členům za vykonanou práci, s každým se osobně rozloučil a v upomínku mu věnoval pamětní tisk Nové Město na Moravě v linoleorytech Jiřího Šebka.
Volby do místního, okresního a krajského národního výboru a do Národního shromáždění
Jednou z nejvýznamnějších politických událostí roku byly volby do národních výborů a do Národního shromáždění, konané 12.června. Měly prokázat a také prokázaly naprostou jednotu našeho pracujícího lidu, vedeného Komunistickou stranu Československa, plnou důvěru lidu ke straně a vládě a odhodlání plnit všechny úkoly na úseku hospodářském, sociálním a kulturním. O jejich přípravě, průběhu a výsledku podá svědectví následující zápis v kronice.

Předběžná příprava voleb se soustředila v radě místního národního výboru a s městském výboru KSČ. Týkala se především pečlivého a odpovědného výběru kandidátů, soupisu oprávněných voličů, sestavení volebních komisí a samotného provedení voleb. S návrhem kandidátů pro volby do místního a okresního národního výboru byli občané seznámeni na 32. veřejném zasedání pléna MNV, ( Dne ) konaném 29. dubna. Dne 13. května oznámila městská volební komise že obvodní volební komise pro volby do místního národního výboru v Novém Městě zaregistrovaly 37 kandidátů na poslance. Vyhlášky o registraci kandidátů byly uveřejněny ve výkladní skříni holičské provozovny na náměstí. Schematický plán volebních obvodů byl vyvěšen ve vývěsní skříni v parku. Současně oznámeno, že seznamy voličů pro volby do národních výborů podniku a Národního shromáždění jsou vyloženy k veřejnému nahlédnutí v kanceláři MNV.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová