O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a vdovských přiznaných před 1. lednem 1957 nad minimum stanoveném zákonem ve výši 400 Kčs měsíčně. Rozsah prostředků pro tyto důchody, které budou zvyšovány na základě individuálního výběru, provedeného komisemi sociálního zabezpečení okresních národních výborů, se zvyšuje proti roku 1959 o 120 mil. Kčs.
Dne 29. dubna se konalo 32. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru v sokolovně za účasti 25 členů a 55 občanů. Na pořadu jednání, které zahájil a řídil předseda s. Břečka, byla zpráva předsedy, příprava oslav Svátku práce a 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou, návrh kandidátů pro volby do místního a okresního národního výboru, diskuse, usnesení a závěr.
Ve své zprávě o činnosti místního národního výboru za uplynulé volební období zhodnotil s. předseda klady a úspěchy, kterých bylo dosaženo. Pokud nebyly některé úkoly splněny, vysvětlil jaké byly příčiny. Velikou pozornost věnoval situaci v zemědělství v našem městě i v celém státě. Pro budoucí vývoj bude hlavně zapotřebí zvýšit úrodnost půdy úpravami kompostů a luk jednotného zemědělského družstva. Potom seznámil s. předseda přítomné o vykonanými přípravami na nadcházející oslavy 1. máje a Dne osvobození 9. května a zhodnotil závazky uzavřené k těmto výročím. Další část svého projevu věnoval bytové otázce, která je v našem městě velmi svízelná; podal přehled o bytovém fondu, o počtu žadatelů o byt a o možnostech, jak bytovou situaci řešit. Jedinou cestou je forma bytové výstavby. V další části schůze předseda městského výboru. Národní fronty s. L. Novák přednesl návrh NF na poslance místního, okresního a krajského národního výboru a Národního výboru. V diskusi k pořadu jednání se vystřídalo 16 členů národního výborů a občanů. Proti navrženým kandidátům nebylo žádných námitek.
Oslava Svátku práce. Už několik dní před slavným svátkem všech pracujících upozorňovala rada místního národního výboru prostřednictvím městského rozhlasu všechno občanstvo, aby uvažovalo o tom, jak nejlépe přispět k důstojným oslavám , vyzdobit své domy a zlepšit úpravy jejich okolí. Bude třeba řádně vyčistit město, vyzdobit domy prapory a okna květinami a dát vzezření města slavnostní a radostný ráz. 29. dubna vyzvala rada místního národního výboru všechno obyvatelstvo k radostné masové účasti na oslavách Svátku práce. Svou výzvu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová