O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

projednat také sloučení s Petrovicemi. Dále uloženo radě místního národního výboru a stále zemědělské komisi soustavně řešit otázky jednotného zemědělského družstva, aby toto plnilo úkoly uložené Ústředním výborem KSČ a vládou. Radě a bytové komisi uloženo přidělovat byty pouze těm uchazečům, u nichž nejsou předpoklady pro bytovou výstavbu. Radě a finanční komisi uloženo sledovat placení domovní daně a zajistit, aby byla placena v zákonných lhůtách.
6.dubna uspořádala v sokolovně rada místního národního výboru veřejnou schůzi občanů, na níž projednala nejbližší úkoly národního výboru, závazky občanů a závodů na zvelebení města k 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a dále sloučení obcí Maršovice a Pohledec s Novým Městem na Moravě, které bylo jednomyslně všemi přítomnými, jichž se dostavilo 193, schváleno.
Na dny 9.a 10. dubna vyhlásila rada místního národního výboru národní směnu na pomoc našemu zemědělství při plnění jeho zvýšených úkolů, které má zajistit další růst životní úrovně družstevníků a všeho obyvatelstva státu. Šlo hlavně o poskytnutí pomoci při ošetřování luk a porostů a nakládání, rozhazování a překopávání kompostů. Představenstvo JZD srdečně poděkovalo občanům za jejich vydatnou pomoc. Masově se účastnila změna Chirana a učitelé a žáci obou našich škol ( 448 pracovníků ); občanů přišlo 98. Bylo překopáno a upraveno 238 m3 kompostu, vyčištěno a upraveno 600 m struh a 86 hektarech polí proveden sběr kamení.
11. dubna zahájena ve městě velkolepá akce ve prospěch zdraví našeho pracujícího lidu, hlavně dětí, tj. očkování proti dětské obrně. Nákladná akce našeho státu, v kapitalistických státech naprosto nemožná, svědčí o hlubokém porozumění vlády socialistického státu pro zdraví pracujících.¨
Snížení cen. Vláda Československé republiky, vycházejíc z usnesení ústředního výboru Komunistické strany Československa, rozhodla se 24. dubna na základě úspěšných výsledků dosažených v rozvoji národního hospodářství, zejména v průmyslové výrobě, provést další opatření ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva, a to především snížením maloobchodních cen následujících druhů potravinářského a průmyslového zboží.
I) potravinářské zboží.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová