O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

11. března se konalo třicáté veřejné, řádné zasedání pléna místního národního výboru ve velké zasedací síni. Zúčastnilo se ho 26 členů a řídil je náměstek předsedy s. Messenský. Zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna podal s. Břečka. Potom předseda stálé komise pro místní hospodářství, s. Š. Konečný probral podrobně hospodaření Komunálních služeb a uložená nápravná opatření o hospodaření domovní správy a provozoven místního národního výboru. Konstatoval ve své zprávě, že vcelku hospodařily všechny podniky v našem městě dobře a že úspěšně také plnily své plány. Naše Komunální služby se řadí k nejlepším v Jihlavském kraji. Zmínil se také o činnosti občanské kontroly místního hospodářství, jejíž práce podle jeho mínění stagnuje a bude třeba důkladně se jí zabývat. S. Skalník pojednal o zásobovací situaci ve městě, o činnosti komise pro obchod a o činnosti stravovny školní mládeže.
K předneseným zprávám diskutovalo šestnáct členů národního výboru; diskusní příspěvky se týkaly hlavně otázek zemědělských, zajišťování služeb obyvatelstvu a zásobování obyvatelstva především vodou. V jednomyslně schváleném usnesení uloženo radě místního národního výboru projednat s ředitelem Komunálních služeb výstavbu Domu služeb a svolat nejpozději do konce měsíce března veřejnou besedu o práci provozoven Restaurací a jídelen. Stálé komisi zemědělské uloženo provést v jednotném zemědělském družstvu průzkum, jak jsou provedeny přípravy na jarní práce a kontrolu osiv, sádě a strojního parku.
               31. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo ve velké zasedací síni 18. března za účasti 23 členů. Na pořadu jednání, které řídil předseda s. Břečka, byla zpráva předsedy MNV, beseda s občany o práci provozoven Restaurací a jídelen, diskuse, usnesení a závěr. Hlavním bodem jednání byla zpráva o práci, kladech a nedostatcích provozu novoměstských restaurací a jídelen, kterou podal ředitel RAJ s. Kubát. Po ní se rozvinula velmi bohatá a plodná diskuse, která je podrobně zachycena v zápise o schůzi. S. Konvalinka hovořil o návrhu sloučení obcí Maršovice a Pohledec s naším městem a uvedl výhody, které toto sloučení přinese zejména po stránce zemědělské. Další diskusní příspěvky byly zaměřeny k bytové otázce a k družstevní bytové výstavbě. V usnesení schválen návrh na sloučení obcí Maršovice a Pohledec s Novým Městem na Moravě a doporučeno

Rok: 
Přepsal/a: 
Jana Kaštánková