O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 73a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

národního výboru k 15. výročí osvobození našeho města Rudou armádou. Schvaluje se zpráva o hospodaření místního národního výboru, jeho provozoven, Komunálních služeb a domovní správy. Ukládá se radě, aby důsledně sledovala plnění příjmů a likvidaci všech nedoplatků.
Dne 27. srpna se konalo 25. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru za přítomnosti 18 členů. Řídil je tajemník s. Skalník a na pořadu jednání bylo plnění programového plánu místního národního výboru, příprava plánu na r. 1960 – 1965, masově politická práce členů národního výboru, stav zemědělských prací a výstavba jednotného zemědělského družstva.
K prvnímu bodu hovořil náměstek předsedy s. Messenský, který probral jednotlivé položky programového plánu a u každé připomněl, zda byla splněna, nebo proč splněna nebyla. Vcelku se programový plán plní. Pokud jde o přípravu plánu na r. 1960 -1965, řekl s. Messenský, že místní národní výbor si dává ještě větší úkoly než dosud, ale to odpovídá růstu životní úrovně našeho obyvatelstva. Bude však věcí všech členů národního výboru i všech občanů, aby byl splněn. O masově politické práci členů místního národního výboru a o výstavbě jednotného zemědělského družstva podal zprávu tajemník s. Skalník.
V usnesení schválen návrh rady MNV na doplnění tiskové komise s. Mir. Hošpesem, Mil. Kotlářem a Ant. Beranovským. Komise pro školství a kulturu doplněna aktivistou s. Jos. Šejnohou. Členům národního výboru uloženo, aby ve svých obvodech vyhledávali občany, kteří by mohli zastávat funkce v pomocných komisích i v ostatních složkách místního národního výboru. Stálé zemědělské komisi uloženo provést průzkum v kravíně JZD za účelem zjištění pravých důvodů snížení dojivosti krav. Táž komise má projednat s jednotným zemědělským družstvem závazky k 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou, které byly podkladem k rozhodnému obratu v rozvoji zemědělské výroby v našem městě a ke splnění plánovaných úkolů.
Dne 25. září se konalo 26. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru za účastí 24 členů. Řídil je s. Břečka a projednána na něm činnost podniků místního hospodářství ve městě, rozšiřování služeb obyvatelstvu a hospodaření podniků místního

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková