O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 72a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

náměstek předsedy s. Messenský a doplnil je s. Břečka. Pokud jde o bytovou výstavbu podle doslechu není pro příští pětiletku počítáno s žádnou bytovou výstavbou státní. Výstavba bytů má se díti formou družstevní a individuální výstavbou rodinných domků. Byla uspořádána veřejná schůze o družstevní bytové výstavbě, ale zatím není o ní žádný zájem.
V jednomyslně schválením usnesení uloženo radě místního národního výboru uplatňovat převedení opravny motorových vozidel do Komunálních služeb a rozšíření této opravny o provádění technické obsluhy. Výhledově uvažovat o zřízení očistných lázní. Zřídit do konce r. 1959 Dům služeb. Zajistit bezpodminečné dosažení rovnováhy mezi tržbou od obyvatel a vyplacenými mzdami v provozovnách místního národního výboru. Podporovat organizaci státního obchodu při zavádění nových forem prodeje (samoobsluha). Věnovat plnou pozornost údržbě místních komunikací, parků, veřejných prostranství, hřbitovů a veřejného osvětlení. Činit potřebná opatření k provádění řádné údržby soukromého domovního majetku. Získat ve větším měřítku nájemníky v domech domovní správy k provádění menších oprav svépomocí. Aktivizovat místní sběrovou komisi a místní organizace ČSM k plnění úkolů lidového sběru.
3. června se konala ve velké zasedací síni místního národního výboru beseda s mládeží o současných jejich úkolech, které vyplynuly z usnesení XI. sjezdu KSČ a zapojení mládeže do orgánů národních výborů.
18. června se konalo 23. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru, řízené předsedou s. Břečkou. Zúčastnilo se ho 19 členů a na pořadu jednání byl referát člena rady okresního národního výboru s. Šincla o zkušenostech s prováděním zákona o sociálním zabezpečení, organizování a financování bytové výstavby, o otázkách zásobování a výkupu zemědělských výrobků a rozprava k tomuto referátu. Přesto, že šlo o otázky vysoce důležité a zajímavé, byla účast členů národního výboru i občanstva zcela nedostačující.
24. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo ve velké zasedací síni dne 23. července. Řídil je předseda s. Břečka a zúčastnilo se ho 22 členů národního výboru, předseda JZD s. Jar. Líbal, agrotechnik JZD A. Vašík a ředitel Komunál-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková