O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

sou víc než uspokojivé i přes veliké ztráty způsobené neúrodou brambor a ztrátou slepic při květnové vichřici. Zatížením pro družstvo byl vstup zemědělců, kteří neměli na jimi obhospodařovanou půdu žádný zástav dobytka. Výrobní plán JZD na rok 1959 pokládá s. tajemník za reálný. V soukromém sektoru zůstává ještě asi sto hektarů půdy, vesměs rozdrobené mezi zemědělce do jednoho hektaru. Očekává se, že při hospodářsko technické úpravě půdy někteří zemědělci vstoupí do JZD. Tím se ovšem ztíží jeho finanční situace, protože družstvo bude muset doplnit zástav skotu nákupem.
O osvětové a kulturní práci referovala s. E. Kuchařová, členka rady a předsedkyně stálé komise pro školství a kulturu rady MNV. Uplynulý rok možno pokládat za úspěšný pro velmi agilní práci novoměstských souborů (Soubor horáckých písní a tanců, dva ochotnické soubory, Pěvecký sbor Rudého koutku učitelů novoměstských škol, hudba Chirany, hudební soubor závodního klubu Sport, divadelní představení Horáckého divadla, výstavy, lidová knihovna). Také plán kulturní činnosti na r. 1959 je bohatý. Potom hovořila o sboru pro občanské záležitosti, o vedení městské kroniky a o místním rozhlase. V závěru své zprávy zdůraznila nutnost vypracování podrobného plánu osvětové a kulturní činnosti na každé čtvrtletí, aby se akce nehromadily a navzájem se netříštily.
V diskusi připomněl s. Svačina 80. narozeniny Mistra Karla Němce, které připadají na rok 1959 a na připravovanou výstavu jeho celoživotního díla a vydání pamětního tisku. Doporučil vytvoření zvláštní komise pro uspořádání oslav a současně upozornil také na letošní šedesáté narozeniny národního umělce Vincence Makovského. Dále mluvil o tom, že by bylo třeba vydat vhodné upomínkové předměty, ovšem umělecky hodnotné. S. Kuchařová se v diskusi zmínila o veřejné lidové knihovně, o jejím nevhodném umístění a o tom, že okresní národní výbor ve Žďáře podporuje pouze knihovnu Žďárskou na úkor ostatních knihoven v okrese. S. Skalník podal zprávu o rozhovoru s národním umělcem V. Makovským. Výstava z jeho děl nedá se uskutečnit pro příliš vysoké finanční náklady, i proto, že si ji zatím Mistr nepřeje. S. Dudek žádal o zakoupení televizoru Osvětovou besedu a jeho umístění v některé veřejné místnosti, do níž by měli občané přístup. Mohlo by se ho používat i pro organizované návštěvy mládeže v neděli dopoledne. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková