O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

se vystřídala řada členů národního výboru. Nejvíce diskutováno o stavbě mateřské školy, o cukrářské výrobně, domu důchodců, o práci komisí a o výboru žen a o otázkách bytových.
V jednomyslně schváleném usnesení stanoveno. Utvořit komisi MNV pro cestovní ruch a za členy zvolit s. Svačinu, Bílka, Mašteru, P. Kopáčka, Beneše, Podlouckého, Krčila a E. Srnského. Doplnit plánovací komisi o s. Roháče a inž. Milku a bytovou o s. Němce. Schválit dohodu rady MNV s Vývojovým závodem státních silnic o provedení odkrývky a lámání kamene v lomu u škrobárny a rozhodnutí rady MNV, kterým zadáno Okresnímu stavebnímu podniku ve Žďáře zřízení mostků u Humpoleckého mlýna, v Trní a u Pustáku a prodloužení kanalizace na Výhledech. Uložit komisi pro výstavbu, aby přezkoumala stavební povolení vydaná okresním národním výborem se stavebníky, kteří nedokončili stavbu, ačkoliv termín už prošel. Uložit radě MNV, aby projednala s členy uličních výborů, komisí a výboru žen, kteří se nezúčastňují práce a nenavštěvují schůze, jejich neúčast a nezájem na činnosti v místním národním výboru a v příštím zasedání pléna navrhla jejich odvolání a nahrazení jinými, aby s novým představenstvem JZD projednala celoroční výrobní plán a plán investiční výstavby v r. 1959, a konečně aby doplnila stav občanských kontrolorů o dalších deset členů. V závěru usnesení schválena finanční závěrka místního národního výboru a jeho provozoven za r. 1958.
20. února se konalo devatenácté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru za účasti 22 členů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady za období od poslední schůze pléna, zhodnocení průběhu zimní kampaně, otázky zemědělské, hospodaření jednotného zemědělského družstva a jeho celoroční výrobní plán na rok 1959, zpráva o osvětové a kulturní práci ve městě a plán kulturní činnosti na rok 1959, činnost masových složek, plnění usnesení XI. sjezdu KSČ, diskuse a usnesení.
O otázkách zemědělských a o hospodaření JZD podal velmi podrobnou zprávu tajemník MNV s. Skalník. Konstatoval v ní, že výsledky hospodaření JZD za rok 1958

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková