O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Poměry politické, práce místního národního výboru a život veřejný.
Politické poměry a činnost místního národního výboru vyvíjely se v tomto roce v rámci poměrů celostátních, vyznačujících se další konzolidací a upevňováním socialistické soustavy a velkými úspěchy jednak v rozvíjení hmotné základny socialismu, jednak v přípravách na přechod ke společnosti komunistické. Bohatá a úspěšná činnost místního národního výboru a jeho komisí odráží se především v pravidelných zasedáních rady a pléna MNV, na nichž projednávány všechny politické, hospodářské, sociální i kulturní záležitosti města a jeho obyvatelstva.
Osmnácté (v tomto roce první) řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo ve velké zasedací síni dne 23. ledna. Zúčastnilo se ho 25 členů a řídil je tajemník s. Skalník. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce národního výboru a soutěží místních národních výborů za rok 1958, projednání finanční uzávěrky za tentýž rok, plnění akce Z a programového plánu MNV v r. 1958, diskuse a závěrečné usnesení.
K prvnímu bodu pořadu promluvil předseda MNV s. Břečka, který v obsáhlém referátě zhodnotil schůzovou a masově politickou práci místního národního výboru, jeho rady, pléna, stálých komisí, uličních výborů a výboru žen. Vyzvedl úspěchy, k nimž patřil rozpočet a pečlivé hospodaření podle něho, průběh akce Z, plnění programového plánu a první místo v soutěži místních národních výborů v okrese před MNV v Přibyslavi a ve Žďáře nad Sáz. Bude ovšem zapotřebí zlepšit práci členů místního národního výboru v obvodech a činnost uličních výborů a pro práci ve výboru žen bude nutné zainteresovat větší jich množství. Nedostatečná je dosud práce MNV na úseku občanské kontroly, kterou bude třeba zlepšit doplněním dosavadního počtu kontrolorů. Ke druhému bodu pořadu podal vyčerpávající zprávu náměstek předsedy s. Messenský. Probral příjmové a výdajové položky účetní uzávěrky a srovnal je s rozpočtem, poukázal na nedoplatky daně domovní i ostatních daní, probral výsledky hospodaření provozoven národního výboru a Komunálních služeb, vyzvedl úspěchy v plnění akce Z a také dobré plnění programového plánu po stránce finanční. Některé body tohoto plánu, jako například bytová výstavba a stavba mateřské školy, nejsou plněny dost uspokojivě, přestože plnění plánu i v těchto bodech je velmi důležité. V bohaté diskusi k předneseným referátům

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková