O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

rady a komise pro místní hospodářství za spolupráce občanského aktiva.

Plnění akce Z a programového plánu MNV se zabývat náměstek s. Messenský, Ve své zprávě uvedl, že v plnění obou úkolů jsme byli úspěšní. Finanční prostředky na akci Z byly prostavěny a  hodnota díla je víc než přiměřená hodnotě finančních prostředků. Na koupališti byla dokončena hráz a obnoven rybníček, který bude tvořit předehřívací nádrž. Na vlastním koupališti zbývá provést vydláždění hráze na návodní straně a vyčistit dno od zbytků rašeliny. Na stavbě tělovýchovného střediska nebude již dokončena v tomto roce střešní konstrukce, poněvadž dodavatel nemůže dodat příslušné panely. Je provedeno veškeré obvodové zdivo, zbývá provést jednu hlavní příčku a dokončit betonáž věnce. Na stavbě mateřské školy se však nepokračovalo pro nedostatek finančních prostředků a odborných pracovníků. Programový plán se plní vcelku dobře. Ještě do konce roku bude zlepšeno osvětlení města o osmi dvouramenných stožárů. Provádějí se podle plánu úpravy komunikací. Mimo programový plán je byla provedena adaptace kina. Práce na koupališti byly v tomto roce financovány z větší části z dílčího doplňkového rozpočtu, neboť částka, kterou jsme na ně z akce Z obdrželi, byla nedostatečná. V další části svého referátu probral s. Messenský podrobně návrh rozpočtu na rok 1959 a navrhl jeho schválení.
Hodnocení podzimních prací v zemědělství a plnění dodávek se zabýval s. Skalník. Oznámil, že podzimní práce nejsou dosud nekončené a že v důsledku rozšíření půdní a členské základny JZD bylo překročeno k hospodářsko-technické úpravě půdy. Ta však není dosud provedena, protože není k dispozici technik. Byly vytýčeny pouze hony JZD. Soukromí zemědělci nemají vytýčeny pozemky,a proto nemohou provést zimní orbu a zaset ozimy. JZD má ozimů zaseto dostatek. Brambory byly sklizeny, pole přeorána a vybrané brambory byly sesbírány. Také stavy byly sklizeny. Je třeba s konečnou platností přesvědčit zbytek soukromě hospodařících zemědělců o vstupu do JZD. Odstranili by se tím nesnáze, které vznikají prováděním hospodářsko-technické úpravy půdy. V další části své zprávy se s. tajemník zabýval plněním dodávkové povinnosti a státního nákupu. Uvedl, že v plnění povinných dodávek je plán plněn v mléce,

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová