O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

třeba rozvinout úrokovou akci k pomoci členů na stavbě. Jsou však na stavbě i některé potíže, které se těžko překonávají. Nebude například provedeno zastřešení budovy. Pro zabezpečení veřejného osvětlení podařilo se místnímu národnímu výboru získat osm dvouramenných stožárů a okresní správa RBR bylo požádáno o jejich instalaci. Bylo rozhodnuto zakoupit ještě dvanáct stožárů. Bylo jednáno o vyklizení domu čp. 295 a  zahájení adaptačních prací pro dům důchodců. Svízelná je ve městě bytová otázka. Je dvě stě žádostí o byt, většinou naléhavých. Bytová komise budeš muset při sestavování bytového pořadníku pro příští období velmi pečlivě vážit potřebu žadatelů, ale i tak bude možno uspokojit jen nejpotřebnější. Bytová výstavba pokračuje velmi pomalu a do r. 1960 nelze předpokládat podstatnější zlepšení. Rada vykoupila od Fr. Vališe jeho dům č. 69 na Stalingradská ulice za 2.500 Kčs, domek je v části města určené k asanaci. Dále rozhodnuto zrušit uličku kolem domu dr. Skrčila, zrušit polní cestu na Dukle mezi domem p. Janíčka a Kubíka a dokončit úpravu ulice Smetanovy přes zákaz okresní plánovací komise pro nedostatek finančních prostředků proto, že stavba vozovky je zde naprosto neudržitelný a stížnosti občanů jsou zcela oprávněné. Finanční komise projednala návrh rozpočtu na r. 1959 a doporučilo jej radě ke schválení.

Otázkami místního hospodářství se zabýval s. Břečka. Zmínil se obecně o významu provozoven místního hospodářství i o potížích, s nimiž začínaly a které musí překonávat Usnesení XI. sjezdu KSČ vkládá národním výborům věnovat zvýšené úsilí podstatnému zkvalitnění a rozšíření všech placených služeb obyvatelstvu, zajištění jich pracovními silami, novým dorostem a materiálem. V místním hospodářství se musí zvlášť výrazně uplatnit politická a hospodářsko organizátorská úloha národních výborů. Perspektivní plán ukládá podnikům místního hospodářství zvýšit placené služby na jednoho obyvatele v celosvětovém průměru do r. 1960 na 242 Kčs ročně. Dosavadní růst placených služeb obyvatelstvu je však neuspokojivý a musí být podstatně rychlejší, než tomu bylo za prvních pět měsíců r. 1958. V současné době pracuje v podnicích místního hospodářství víc než 300.000 zaměstnanců, což je důkazem nejednou jeho velikosti, ale i důležitosti. Národní výbory musí věnovat podnikům místního hospodářství zvýšenou pozornost a vidět svoji funkci a činnost v tom, aby se spojení s pracujícími prováděly jejich řízení a kontrolu. Je ale a soustavně se musí podniky místního hospodářství zabývat volení členové.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová