O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V usnesení schválen plán politicko organizačního zajištění usnesení XI. sjezdu KSČ rady místního národního výboru v Novém Městě na Moravě a uloženo členům národního výboru dále ve svých obvodech přesvědčovat soukromé hospodařící zemědělce o výhodách vstupu do JZD, a a by působili na své voliče, aby co nejvíce vypomohli k zvládnutí podzimních prací. Radě uloženo, aby ty zemědělce, kteří nesplnili plánovaný osev lnu, oznámila k zavedení trestního řízení. Schůze ukončena v 21,15 hod, byla tedy proti jiným schůzím poměrně krátká.
20. výročí tragických událostí Mnichova vzpomněl městský výbor KSČ, místní výbor Národní výbor a místní národní výbor přednáškou, uspořádanou 28. září v sále sokolovny. O příčinách a důsledcích Mnichova promluvil okresní školní inspektor s. Vladimír Šacha ze Žďáru nad Sázavou.
Šestnácté řádné veřejné zasedání MNV se konalo ve velké zasedací síni 24. října za účasti 21 členů s tímto pořadem jednání zpráva předsedy o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna. Otázky zemědělské, rozšíření JZD, postup podzimních prací a výkup brambor a hospodaření místního národního výboru, jeho provozoven a Komunálních služeb. Úvodem k prvnímu bodu jednání připomněl s. předseda význam 40. Výročí vzniku Československé republiky a zdůraznil vliv Velké říjnové socialistické revoluce a zásluhu dělnické dělnické třídy na jejím vzniku. Potom uvedl, že rada se v uplynulém období zabývala především otázkami zemědělskými, dokončením podzimních prací, sklizní okopanin a hlavně rozšířením členské a půdní základny JZD, kde bylo dosaženo určitého pokroku, jak o tom podrobněji bude hovořit tajemník s. Skalník, a dál hospodářskými výsledky provozoven místního národního výboru a Komunálních služeb o plnění rozpočtu MNV, o čemž podá zprávu náměstek předsedy s. Messenský.
Otázkami zemědělskými se zabýval tajemník s. Skalník. Zmínil se o tom, že výkup brambor pokračuje pomalu, protože úroda brambor je podprůměrná. Plnění dodávek probíhá vcelku dobře. V závěru své zprávy promluvil s. tajemník o rozšíření členské základny JZD a přečetl jména třech zemědělců, kteří dosud do JZD nevstoupili. V přesvědčování akci se bude dále pokračovat. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová