O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 57b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vrhů jednotlivých komisí. Tento plán je reálný a skýtá našemu hospodářská pří zdárném plnění veliké možnosti.
O kontrole plnění programového plánu MNV projednal náměstek předsedy s. Messenský. Podrobně probral celý plán a u všech jeho padesáti částí uvedl jak byly dosud plněny a co ještě splnit lze. Konstatoval, že nejhůře je plněn plán bytové výstavby. Do r. 1960 uskuteční místní národní výbor výstavbu pouze šesti bytových jednotek. Také výstavba rodinných domků nepokračuje v tom rozsahu, jak bylo plánováno, důvodem je nedostatek materiálu. Místní národní výbor však učinil všechno,a by nedostatek, zmenšil, zajistil stavební místo a ve vlastní cihelně, kde si každý může cihly vyrobit, zahájil výrobu cihel. Těží se také dostatek kamene a písku. Byly také uplatněny požadavky na výstavbu bytových jednotek národního výboru, ale nadřízenými úřady nebyly zahrnuty do plánu investiční výstavby. S plněním ostatních části programového plánu, hlavně pokud jde o akci Z a úpravu komunikací můžeme být plně spokojeni. Mimo programový plán byla provedena adaptace kina. Plán byl sestaven odpovědně a reálně, bude třeba se soustředit na jeho plnění a nerozptylovat finanční, materiálové i pracovní prostředky prováděním prací jiných. Otázkami zemědělským věnoval pozornost tajemník s. Skalník. Zbýval se především hodnocením průběhu žní a výkupu a zdůrazni, že proti jiným letům a s přihlédnutím k opožděnému zahájení pro nepříznivé počasí byly ukončeny žňové práce ve zkrácené lhůtě a výkup obilí byl v celém okrese skončen za 25 dní dne 7. září, tedy v termínu, kterého nebylo dosud v okrese nikdy dosaženo. V našem městě byl výkup vinou některých zemědělců Krejčí. Satorie splněn až 13. září. Na státní nákup chybí dodat ještě deset q. Za polních prací zbývá ještě svést obiloviny asi ze tří ha, pokusit a svést asi polovinu stav a sklidit jetel na semeno a len. Ve žních hřešili někteří družstevníci na pěkné počasí a nejevili dostatečnou pohotovost, ale v posledních dne vyvinuli všechno úsilí a dokázali tak, co se všechno dá udělat. Všech nedostatků a závad je ovšem třeba se vyvarovat v podzimních pracích a při výkupu brambor, což jsou úkoly s ohledem na proměnlivé počasí ještě složitější než žně. Z podzimních prací stojí na

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová