O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 57a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 26. září se konalo ve velké zasedací síni patnácté řádné, veřejné zasedání místního národního výboru za účasti 27 členů. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy a činnosti rady. Plán zajištění usnesení XI. sjezdu Komunistické strany Československa, kontrola plnění programového plánu MNV, otázky zemědělské, zajištění podzimních prací a rozšíření JZD.
O činnosti rady MNV za období od posledního zasedání pléna promluvil s. Břečka. Uvedl, že rada se hlavně zabývala úkoly, vyplývajícími z plánu práce a těmi úkoly, které budou podrobně projednávány na tomto zasedání a s nichž budou referovat s. tajemník Skalník, náměstek předsedy s. Messenský a člen rady s. Černý Mimořádnou pozornost věnovala rada otázkám zemědělským a rozšíření JZD. Na základě připomínek jednotlivých komisí byl vypracován plán politicko organizačního zajištění splnění usnesení XI. sjezdu KSČ. Dále projednán stav tělesné výchovy a sportu v našem městě a stav příprav na II. celostátní spartakiádu. Zjištěna, že nejsou s náležitém stavu, tělocvičny a že je málo vhodných cvičitelů. Kapacita dnešních tělocvičen nestačí ani pro školy, tělocvična osmileté střední školy vyžaduje naléhavě některé opravy nebo jejich dokončení. Je nutné urychleně pokračovat ve výstavbě tělovýchovného střediska. Zjištěné nedostatky jsou postupně odstraňovány ve spolupráci s tělocvičnou jednotkou Sokol. Potom se předseda MNV zabýval prací národního výboru. Minulé plenární zasedání uložilo všem předsedům komisí, aby navrhli jejich doplnění novými členy. Dosud také učinila pouze komise školská. Poněvadž komise jsou důležitým článkem národního výboru a spočívá na nich největší odpovědnost za jeho dobrou práci, znova vyzval s. předseda všechny předsedy komisí,a by co nejdříve předložili radě návrhy na doplnění komisí. Pokud jde o záležitosti zemědělské, rozhodla se rada pozvat osmadvacet dosud soukromě hospodařících zemědělců, kteří obhospodařují asi sto ha půdy, na zvláštní schůzi, kde s nimi bude projednáváno jejich začlenění do JZD. O plánu politicko organizačního zajištění usnesení XI. Sjezdu KSČ podal zprávu člen rady MNV s. Vl. Černý. Vyzvedl především politický význam 11. sjezdu a potom přečetl návrh plánu na zajištění jeho usnesení, který byl vypracován na podkladě ná-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová