O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

K záležitostem zemědělským, rozšíření JZD a k plnění plánu výkupu promluvil tajemník s. Skalník. Připomněl, že prvním úkolem je podstatné rozšíření členské a půdní základny JZD. V přesvědčování zemědělců nebylo však dosud dosaženo podstatnějšího úspěchu pro nedostatečnou práci agitátorů. Proto je nutná v získávání zemědělců vyvinout více úsilí a iniciativy. Nebudou-li chtít zemědělci vstoupit do JZD dobrovolně bude třeba hledat formy k jejich potlačování. Dodávky jsou plněny vcelku uspokojivě. Žňové práce, přes nepříznivé počasí pokračují velmi rychle, k úspěšnému jich dokončení bude organizována příští neděli národní směna.
O zásobovacích, zdravotních a sociálních poměrech ve městě referovala s. Pohanková. Na zásobování, až na maso v letním období není celkem stížností, zdravotní a sociální poměry jsou ve městě dobré a oprávněních stížností není. Diskuze se zaměřila na činnost člena rady MNV s. Procházky a na jeho nezájem o práci v národním výboru, na kladné a záporné jevy v Komunálních službách, na nedůsledně prováděnou agitaci na závodech pro vstup zaměstnanců kovozemědělců do JZD, na závady v osvětlování města, na místní hospodářství, na záležitosti zemědělské na umístění mateřské školy a na další nedostatky v umístění škol a na průběh žní.
V usnesení schváleno sestavení doplňkového rozpočtu ve výši 218.500 Kčs a jeho použití, přijetí s. J. Německé na uvolněné místo pracovnice MNV a uloženo předchůdcům všech komisí,a by doplňkového rozpočtu ve výši 218.500 Kčs a jeho použití, přijetí s. J. Německé na uvolněné místo pracovnice MNV a uloženo předchůdcům všech komisí,a by do příštího zasedání podali návrh na doplnění komisí novými členy, členům místního národního výboru uloženo,a by ve svých obvodech přesvědčovali dosud soukromě hospodařící zemědělce o výhodách vstupu do JZD, a aby sledovali činnost fušerů a znemožňovali ji. Zasedání skončilo ve 22.15hod. Dne 9. září oslovili zaměstnanci Jáchymovských dolů v sále sokolovny svůj Svátek horníků. Dopoledne v devět hodin se konalo slavnostní schůze, na níž nejlepším pracovníkům odevzdáno státní vyznamenání a odměny, a odpoledne v patnáct hodin se tamtéž konala radostná taneční veselice.   

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová