O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Místní JZD vykonalo prohlídku příprav na žně v JZD v Petrovicích a jejich družstvo zase u nás. Není dosud zajištěn noční výmlat a bude třeba získat občany. Příkon elektrické energie je zajištěn, nemusí být však přesná evidence mlácení, aby nedošlo k poruchám. Výmlatovým referentem ustanoven s. Josef Mlíka, jemuž se musí hlásit každé použití mlátičky. V nočním výmlatu má být zpracováno nejméně 30 % sklizně.
Předsedkyně školské a kulturní komise s. E. Kuchařová podala zprávu o uplynulém školním roce, o práci učitelů a dětí a o prospěchu žactva a vyzvedla příznivé výsledky politické výchovy v duchu marxismu leninismu u učitelů i žáků. Komise se zabývala nedostatkem  učeben, ale uspokojivé řešení nenašla. V závěru své zprávy uvedla, že v uplynulém školním roce byla provedena generální oprava budovy jedenáctileté střední školy a že v obou školních budovách byly provedeny ještě některé další úpravy.
Diskusní příspěvky k předneseným zprávám se týkaly ztrátového hospodářství komunálního zahradnictví a kovářství a cest k nápravě, přidělení místností po Státních silnicích n.p. Chirana, sklizně sena, činnosti učitelů jedenáctileté střední školy a málo účinné jejich pomoci patronátnímu JZD, spolupráci v komisích místního národního výboru a fušerství.
V jednomyslně schváleném usnesení ustanoveno: schválit účetní uzávěrku MNV a jeho provozoven za první pololetí 1958, uložit radě MNV na úseku finančním zajistit nejméně stoprocentní splnění vlastních příjmů, dostatek finančních prostředků na dokončení stavby koupaliště a technickou a rozpočtovou dokumentaci na stavbu tělovýchovného střediska. Na úseku výstavby města zajistit nejpozději do konce srpna t. r. 200 m3 drtě a do konce září další 100m3 drtě na provedení asfaltového nátěru ulice Monseovy a na Beranici, provedení generální úpravy ulice Sportovní a B. Smetany. Na úseku  zemědělském nejpozději do konce srpna t. r. připravit plán rozšíření členské a půdní základny JZD tak, aby do konce tohoto roku bylo nejméně 50 % půdy v JZD, a učinit všechna opatření, aby do konce roku 1958 byl doplněn zástav skotu a prasat. Na úseku masově politické práce důsledně kontrolovat plnění programového

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková