O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53b(1)

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nutno co nejvíce uspíšit, aby bylo možno do zimních měsíců stavbu zastřešit. V akci čistoty a zvelebení města bylo odpracováno téměř 13.000 hod. Byl proveden úklid všech veřejných prostranství a ulic a u nového hřiště. V Koruně a u Třech křížů vysázeny stromky. Byly také ošetřeny parky. Na Vratislavově náměstí se provádí oprava fasády domu lékárny. Bylo by třeba opravit dům č. 9. Programový plán se plní až na výstavbu bytových jednotek. Také výstavba rodinných domků není plněna podle předpokladů a ročně je povoleno pouze osm staveb.
Zprávu o činnosti místní jednotky požární ochrany podal člen MNV s. Fr. Šebek. Uvedl v ní, že jednota má 41 mužů, 6 žen a 10 žáků pionýrů, že v jarním období provedla tři praktická cvičení členů se zkouškou všech členů a strojů, že provedla kontrolu hydrantů, cvičila žactvo, do okrskové soutěže přihlásila družstvo mužů, žen a žáků. Provedla školení protipožárních domovních hlídek ve dvou besedách, kterých se zúčastnilo 420 občanů, nabídla patronát Horáckým pilám a Sportu, což bylo závody s pochopením přijato, a zúčastnila se plným počtem členů ve stejnokroji oslav Svátku práce. V závěru své zprávy s. Šebek uvedl, že nejsou v pořádku všechny městské vodní zdroje (např. u Svítilových) a že závod Státní silnice a kravín JZD nemají vodní nádrže vůbec. Také závod Chirana nemá dosud vodní nádrž hotovou.
Zprávu o činnost rady MNV přednesl předseda s. Břečka. Rada se zabývala především věcmi zemědělskými, dalším rozvojem místního JZD a činností místního národního výboru a jeho složek na úseku masově politické práce a hodnotila práci komisí, která se jeví jako nedostačující. Co do počtu schůzí byla nejlepší komise pro výstavbu (43 schůzí), po níž následuje bytová (20), pro místní hospodářství (15), zemědělská (11), finanční (10), kulturní (8), školská (8), sociálně zdravotní (7), pro obchod (6), pro vzhled města (5), pro místní bezpečnost (5) a tisková (0). Rada měla 38 schůzí řádných, plénum 11 řádných a 2 mimořádné. Účast členů na schůzích vykazují: rada 79 %, plénum 70 %, komise pro obchod 73 %. Nejhorší účast má komise školská (42%). Aby se zlepšila práce komise školské, usnesla se rada navrhnout její sloučení s komisí kulturní a za předsedkyni této komise navrhnout s. Emilii Kuchařovou. Dále rada navrhla, aby předsedou finanční komise byl zvolen předseda MNV s. Břečka a komise zemědělské tajemník MNV

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková