O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53a(2)

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

s. Skalník. Na základě  usnesení z minulého zasedání pléna jednala rada o zajištění finančních prostředků na dokončení adaptace kina, ale nebylo dosaženo kladného výsledku. Přesto ale práce v kině pokračují a adaptace se chýlí ke konci. Také v záležitosti zřízení čekárny u autobusů nebylo dosaženo výsledku pro potíže  rázu technicko finančního. Stavba jeslí bude navržena do plánu investic na rok 1959. Naděje na její uskutečnění v této pětiletce je však malá.
V diskusi podal člen ONV s. St. Kotlář zprávu o tom, že je možnost zřídit třetí oddělení mateřské školy, bude-li místnost a požádá-li místní národní výbor školský odbor rady ONV o její zřízení. Další diskusní příspěvky se týkaly organizace a potřeb místní zemědělské školy, změn ve složení stálých komisí národního výboru, činnosti Komunálních služeb, provozoven MNV, akce Z a Závodního klubu Chirany, který získal finanční prostředky na úpravu své budovy.
V usnesení schváleno utvoření stálé komise pro školství a kulturu v tomto složení: předsedkyně E. Kuchařová, členové: M. Kotlář, Svačina, Havlíček, Jaroš, Nezveda, Rozsypal, dr. Rýdlová, Pohanka, Maděra, Hradecká, Bílek, Tulis, Puchýřová, Kopáček, David, Kaláb, Podloucký a Večeřa. Předsedou finanční komise se stává s. Břečka a zemědělské s. Skalník. Radě MNV se ukládá: a) proti všem neplničům, hlavně mléka, zavést trestní řízení, b) vytvořit z občanů skupiny, které by v určené dny prováděly hledání mandelinky bramborové, c) vynaložit největší úsilí, aby provoz v adaptovaném kině byl zahájen již od 1. července 1958, d) věnovat větší péči provozovnám národního výboru, především cihelně. Zemědělské komisi uloženo sledovat průběh přeorávky brambor a ničení plevelů a škůdců, zajistit, aby byly co nejdříve doplněny zásoby skot a prasat. Všem členům MNV uloženo splnit závazky na akci Z do konce července.
11. července uspořádal městský výbor KSČ v sále sokolovny veřejnou schůzi, na které promluvil delegát XI. sjezdu strany a této významné události pro život všeho našeho pracujícího lidu.
20. července se konala doplňovací volba do ONV za volební obvod 31, zahrnující z našeho města voliče z náměstí Komenského a ulice Gottwaldovy, Drobného, Soškovy, Stalinovy, Hálkovy, Luční, na Výhledech a z Vratislavova náměstí. Kandidátem byl navržen a jedno-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková