O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53a(1)

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

státní nákup. Akce bude provedena v  sobotu odpoledne a v  neděli dopoledne do deseti hodin, aby rada MNV, která bude zasedat v  11 hodin, aby zhodnotila výsledek akce, měla pro hodnocení podklady. Je třeba, aby dvojice vynaložily největší úsilí, aby i v  našem městě bylo možno do konce roku dokončit socializaci zemědělství.

Zprávu o plnění plánu živočišné výroby podal také s. Skalník. Ve své zprávě připomněl, že vlivem nepříznivého počasí byl zpožděn postup jarních prací (začalo se až v  posledním týdnu dubnovém), a proto nebyly dodrženy agrotechnické lhůty. Jsou však předpoklady k  dobré sklizni a tím i k  zajištění krmivové základny. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost plevelům. Úspěšně pokračuje přeorávka brambor. Orná půda rozoráním některých suchých luk a pastvin rozšířena o 4,5 ha. Neobdělána zůstala půda v  nuceném nájmu. I když chtěli zemědělci půdu obdělat, nebylo získáno osivo, a tak 3 ha leží ladem. Začala senoseč na kvalitních loukách; JZD má dosud pokoseno 17 ha luk. Největší nedostatek máme v  zástavu prasat. Pro nedostatek krmiva bylo nutno dovézt krmivo se Slovenska za protidodávku selat, která dnes chybí. Podle plánu má být zástav 400 prasat, skutečný stav je však 219, skotu 343 (stav 311), z  toho krav 187 (170), prasnic 30 (28). Plnění dodávek: vepřové maso 46 %, hovězí 55,5 %, mléko 35,3 %, vejce 69 %. V  letošním roce se očekává velký výskyt mandelinky bramborové a bude proto nutné organizovat hledací dny. Více než jiná léta musí nám všem záležet na včasné a bezztrátové sklizni sena a pícnin, čímž jedině bude možno dosáhnout zvýšení zemědělské výroby.

     O plnění akce Z  a programového plánu podrobně přítomné informoval s. Messenský. Zhodnotil postup prací na koupališti, na mateřské škole a na stavbě tělovýchovného střediska. Koupaliště má být dáno do provozu ještě v  tomto roce. Téměř dokončena je odtoková strouha. Není dokončena hráz, kterou mají svými stroji provést zaměstnanci Vývojového rybářství. Rybářský spolek a Myslivecká jednota provedou obnovení bývalého rybníčka, který bude sloužit jako předehřívací nádrž. Práce na mateřské škole zatím nepokračují, poněvadž je k  dispozici pouze 50.000 Kčs, které budou vyčerpány na materiál. Brigádnicky se provede výkop základů a připraví se vápno. S  pracemi se započne koncem třetího čtvrtletí. Práce na stavbě tělovýchovného střediska pokračují. Do konce května bylo odpracováno 2000 hodin a práce

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková