O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

střediska jsou dokončeny přípravné práce a začíná se s  betonáží základů. Na stavbě koupaliště se čekají těžké zemní stroje k  dokončení navážky hráze; pracuje se také na dlažbě potoka. Nezačalo se dosud s  pracemi na mateřské škole. Na akci Z  bylo dosud odpracováno 2000 hodin.

     Diskuse se týkala výhledového plánu rozvoje vodního hospodářství, zřízení jeslí a domu pro přestárlé, sběru odpadových hmot, zřízení povoznictví ve městě nebo autotaxi, zřízení čekárny u autobusového nádraží a veřejného záchodku, dále záležitosti rozpočtových, fušerství, adaptace kina, rozšíření členské základny JZD a nedostatku pracovních sil v  JZD.

     V  usnesení jednomyslně schválen rozpočet na r. 1958, předsedovi MNV a jeho náměstkovi uloženo projednat s  KNV finanční zajištění adaptace kina a s ČSAD projednání zřízení čekárny u autobusového nádraží. Předsedovi plánovací komise uloženo, aby zajistil zařadění stavby jeslí v  Novém Městě na Mor. do plánu investic MNV, a schválena volba předsedy a členů trestní komise. Schůze skončila ve 23 hod.

     V  rámci kampaně k  XI. Sjezdu KSČ byla 19. května uspořádána v  sále sokolovny veřejná schůze, na které předveden velkolepý sovětský film Velký zvrat, zachycující historické období revolučního vzmachu v  Rusku od r. 1905 až do konečného vítězství ve Velké říjnové socialistické revoluci.

     Dvanácté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 6. června ve velké zasedací síni za přítomnosti 26 členů, zástupců ONV s. S. Kotláře a MUDr. R. Rýdlové a 18 občanů. Na pořadu bylo projednání agitační neděle na 8. června, organizované za účelem rozšíření členské a půdní základny JZD a za splnění plánu státního nákupu, plnění plánu živočišné výroby a postup zemědělských prací, postup akce Z, čistota města, plnění programového plánu na úseku výstavby města, činnost místní požární jednoty, kontrola usnesení z  minulého plenárního zasedání a zpráva o činnosti rady a aparátu MNV.

     O agitační neděli podal zprávu tajemník s. Skalník. Uvedl v  ní, že naše JZD, které obhospodařuje 238 ha půdy proti 328 ha půdy v  rukou soukromých, je sice menšinové, že jsou ale předpoklady k  rozšíření jeho členské základny. Za tím účelem bude organizována 8. června agitační neděle, při níž dvojice, složené z  členů MNV, KSČ a patronátního závodu navštíví vždy jednoho zemědělce a přesvědčí jej o vstupu do JZD a o povinnosti splnit

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková