O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zemědělce o výhodách vstupu do JZD, aby mohla být socializace zemědělství v  našem městě dokončena do konce roku 1958. Dále rada vypracovala a okresní plánovací komisi předložila předběžný návrh rozvoje vodního hospodářství na rok 1960 – 1975 a usnesla se podle vládního nařízení o místní bezpečnosti doplnit a pozměnit složení stálé bezpečnostní komise. Doporučila plénu zvolit předsedou komise s. M. Messenského a za členy komise F. Šebka, A. Pohanku, K. Sokolíčka, Z. Králíčka, J. Kadlece, A. Vališovu, S. Hadače a J. Hlaváčka. Za předsedu trestní komise doporučila rada zvolit s. M. Messenského. Na úseku obchodu a zásobování projednala rada se zástupci Jednoty jejich návrh, aby zdejší obchodní síť byla odevzdána do sféry obchodní činnosti Jednoty; má o tom rozhodnout dnešní plenární zasedání. Nebyl dosud splněn úkol z  posledního zasedání o svolání schůzí voličů v  jejich obvodech. Budou svolány v  květnu. Rada neustále kontroluje plnění dodávek zemědělských produktů. Přes velké nedostatky v  krmivové základně se dodávky plní celkem dobře; dodávka vepřového masa včetně státního nákupu je splněna na 41,1 % z  celoročního úkolu, hovězího masa na 49,5 %, mléka na 27,2 % a vajec na 50,6 %. Sběr odpadových surovin je plněn na 20 %. Největším úkolem MNV je získat zbytek zemědělců pro vstup do JZD.

     K  rozpočtu místního národního výboru přednesl referát zástupce ONV a inž. Milka, člen rady ONV ve Žďáře nad Sázavou. Poukázal v  něm na neustále stoupající životní úroveň našeho lidu a zdůraznil, že náš rozpočet je aktivní, zatímco v  kapitalistických státech, jako je třeba Francie, pasivní rozpočet působí vládnoucí třídě stále větší potíže. V  závěru svého projevu se dotkl mezinárodní situace, která úzce souvisí i s  naším rozpočtem; s  bojem za mír souvisí i práce MNV na uskutečnění našeho rozpočtu. Náměstek předsedy s. Messenský seznámil potom přítomné s  jednotlivými položkami rozpočtu a dovodil, že rozpočet je reálný a že záleží pouze na členech národního výboru a občanstvu, aby byly splněny jeho příjmy a nepřekročeny jeho výdaje. Při překročení rozpočtovaných příjmů bude možno získat prostředky i na doplňkový rozpočet, kterého bude možno použít na úhradu výdajů investičních.

     S. Messenský podal také zprávu k  plnění programového plánu a  akce Z. Konstatoval, že akce Z  se v  letošním roce plní málo a že pro nepříznivé počasí nemohlo se s  akcemi začít dříve. Akce jsou však připraveny. Na stavbě tělovýchovného

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková