O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

   88. výročí narození V. I. Lenina vzpomněl městský národní výbor KSČ besedou, uspořádanou v  sokolovně 21. dubna. Na pořadu bylo pásmo o V. I. Leninovi, proslov a tři
hudební čísla, a to Schubertovo a Kaprálovo Scherzo a Čapkovského Trojka, zahraná učiteli hudební školy.

     Oslava Svátku práce se konala ve vkusně a bohatě ozdobeném městě tradičním způsobem v  dopoledních hodinách 1. května. Po ranním budíčku, kterým v  šest hodin ráno budila obyvatelstvo města dechová hudba Závodního klubu OÚNZ a po radostném vyhrávání pochodů a budovatelských písní řadil se mezi osmou a devátou hodinou průvod u nemocnice, který se v  9 hodin vydal na slavnostní pochod městem. Na náměstí se po pochodu konala prvomájová manifestace. Slavný den byl zakončen taneční zábavou v  sále kulturního domu.

     Jedenácté řádné veřejné zasedání MNV se konalo 6. května ve velké zasedací síni za účasti 27 členů, zástupců ONV, s. inž. Milky a MUDr. Rýdlové a 23 občanů. Jednání zahájil a řídil tajemník s. Skalník. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z  posledního plenárního zasedání a zpráva předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna, projednání rozpočtu MNV na rok 1958 a plnění programového plánu a akce Z. Pro zajímavost uvádím, že jako zapisovatel fungoval na tomto plenárním zasedání poprvé s. L. Messenský, který vystřídal mnohaletého zapisovatele Karla Smejkala, který odešel do důchodu.

     Zprávu o činnosti rady přednesl s. Břečka. Uvedl v ní, že rada zasedala třikrát  a projednávala především úkoly, vyplynulé z  usnesení poslední plenární schůze. Bylo jednáno s  ministerstvem zemědělství o odevzdání aukční haly místnímu JZD; rozhodnutí dosud není, ale bude asi záporné. Čtrnáct ha půdy J. Kaštánka rozděleno 23 zemědělcům do nuceného nájmu, ale 13 jich odmítlo půdu přijmout. Zemědělci nechápou potíže národního výboru a jeho práci ztěžují a brzdí. Jarní práce v  soukromém sektoru nepokračují tak rychle jako v  JZD. Je zaseto sotva 75 %, úprava luk, a to pouze lepších, provedena na 80 %, půda k  sázení brambor není připravena vůbec. JZD má již zaseto, louky ošetřeny a půdu pro brambory připravenu. Práce v  JZD se i přes určité nedostatky zlepšuje. Členové MNV musí znovu přesvědčovat 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková