O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

     Zprávu o Komunálních službách podal vedoucí úředník s. G. Suchý. Podnik má k  dnešnímu dni 16 provozoven s  50 zaměstnanci. Plán výkonů za leden a únor splněn na
94,8 %, čerpání mzdových fondů na 94,1 %, plnění plánu pracovníků na 96 %. Plánovanou akumulaci plní podnik v  průměru nad 100 %, plánované vlastní náklady a mzdové fondy nepřekračuje. Ve snaze zlepšit a rozšířit služby obyvatelstvu zřídí podnik ve II. a III. čtvrtletí 1958 vlastní prádelnu a rozšíří služby na tomto úseku, zařídí řezání dříví po domech, opravnu lyží, vyvolávání filmů pro amatéry a opravy televizních přijímačů.

     O osvětové a kulturní práci pojednal v  obsáhlé zprávě s. Milan Kotlář, který poukázal na činnost i na některé nedostatky v  lidové knihovně, muzeu, archivu a ve vedení pamětní knihy. Zmínil se také o společných besedách s  knihou, které provádí lidová knihovna spolu se školskou skupinou ČSM jedenáctileté střední školy, a o výhledovém plánu muzea na rok
1958 – 1960.

     Diskuse se týkala kácení stromů na hřbitově, přidělení pole myslivcům pro pěstování krmení pro zvěř v  zimě, opravy světel ve Stalingradské ulici, znečišťování prostoru u Číhalových na téže ulici, nesplnění plánů Komunálních služeb, otevření prodejny drogerie v  neděli, dokončení parkoviště vozidel u nemocnice, zahájení provozu kina, úpravy Smetanovy ulice a rozšíření rozhlasové sítě k  pekárnám. Všechny dotazy zodpověděl s. Messenský.

     V  usnesení schválena zpráva o činnosti MNV a všechna opatření provedená radou od posledního plenárního zasedání, vzata na vědomí zpráva o přípravě akce Z, zpráva předsedy zemědělské komise o plnění dodávek a plánu zemědělské výroby a o zimní kampani a soutěži. Radě MNV uloženo jednat o přidělení aukční haly pro JZD. Vzaty na vědomí zprávy o Komunálních službách a o osvětové a kulturní činnosti a rozhodnuto, aby o každém kácení stromů rozhodovalo plénum MNV, aby 14 ha nezajištěné zemědělské půdy Josefa Kaštánka bylo dáno do nuceného zájmu a aby do 20. dubna byli informováni voliči o práci národního výboru na obvodových schůzích. Zasedání bylo ukončeno ve 22 hodin.

     Začátkem dubna zřídil místní národní výbor provozovnu dámského krejčovství, do níž se zapojily soukromé švadleny Pavlíková, Němcová, Urbánková, Suchá, Šimková, Brožová a Korbářová.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková