O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

plnění plánu živočišné výroby, soutěž místních národních výborů a zimní kampaň, zpráva o činnosti Komunálních služeb a zpráva o činnosti osvětové a kulturní.

     K  prvnímu bodu jednání podal zprávu tajemník s. Skalník. Pokud jde o bod usnesení z  posledního plenárního zasedání, týkající se výchovy mládeže, konstatoval, že na schůzku mladých, která byla svolána na 4. březen a na níž bylo pozváno 120 chlapců a děvčat, přišlo jich pouze třicet, a to většinou ze škol a závodů. Část se jich přihlásila k  práci v  pionýrské organizaci a v  knihovně. Pomoc místní skupině ČSM bude nutno zvýšit; důležitým úkolem bude zajištění vlastní místnosti pro ČSM.

    Rada se dále zabývala zimní kampaní a rozšířením členské základny JZD a hodnotila práci národního výboru a masových složek. I když se hodně zlepšila, jsou stále ještě určité nedostatky hlavně v  masově politické práci v  jednotlivých obvodech. Nejlépe si vedou mezi uličními výbory s. Šebek a Dudek, nejhůře s. Procházka. Práce komisí je dobrá, ale bude třeba, aby některé záležitosti si vyřizovali předsedové komisí sami. Z  masových složek nejlépe pracuje Místní skupina čsl. svazu požární ochrany, Čsl. Červený kříž a Výbor žen. Svazarm a ČSM se k  činnosti teprve rozbíhají.

     O přípravách k  akci Z  a o úklidu města promluvil s. Messenský. V  akci Z  čeká místní národní výbor stavba tělocvičny, na kterou je rozpočtena částka 500.000 Kčs, přípravné práce na stavbu mateřské školy (50.000) a dokončení stavby koupaliště (50.000). Materiál (kámen a část cihel) je zajištěn zčásti z  vlastních zdrojů, zbytek cihel a dříví bude z  přídělu KNV. Dále bude v  generálních opravách provedena výdlažba Sportovní ulice a v  investičních pracích bude pokračováno ve vybudování druhé části ulice na  Beranici. Čištění a úklid města se ve větším měřítku dosud neprovádí; jakmile dovolí počasí, bude vyhlášen generální úklid.

     O plnění plánu v  živočišné výrobě, přípravě jarních prací, soutěží místních národních výborů a rozšiřování členské základny JZD informoval přítomné s. inž. Beneš. Ten navrhl, aby bylo jednáno s  ministerstvem zemědělství o odevzdání aukční haly do užívání JZD a sdělil, že do JZD vstoupili dva zemědělci, Josef Kulík a Josef Kaštánek. Ten obdělával dosud 20 ha půdy, ale družstvo přijímá pouze jeho vlastní výměru 6 ha a zbytek bude dán do nuceného nájmu drobným zemědělcům.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková