O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

mládež má sice hodně příležitosti se vyžít, ale nevyužívá toho, nemají zájem o kulturu, o práci místní skupiny ČSM, o tom, že školní děti nosí s  sebou hodně peněz a příliš utrácejí, že kázeň školní mládeže je vcelku uspokojivá, horší že je to ale s  mládeží učňovskou, že je málo pionýrských vedoucích a že práci v  pionýrské organizaci nutno podstatně zlepšit, o tom, že národní podnik Chirana má sice kulturní dům, ale nikdo se nestará o to, aby jej bylo využito pro kulturní a společenské vyžití mládeže. S. Břečka kritizoval malou účast rodičů na této schůzi a připomněl, že rodiče přicházejí na MNV tehdy, když potřebují dostat děti na vyšší školy, jinak ne; požadují jenom práva, ale na povinnosti zapomínají. Vadou ve výchově mládeže je to, že je rozpor mezi výchovou ve škole a v  rodině. Žádné společenské zřízení nedalo však mládeži tolik, jako dnešní socialistické. Obšírný diskusní příspěvek přednesl s. Dudek, který zdůraznil, že ve výchově se musíme opírat o ČSM a pionýrskou organizaci, a zástupce ředitele SVVŠ s. Hošpes, který vyzvedl, že dnešní mládež je lepší než dřívější a že musíme dosáhnout u dětí kázně uvědomělé.

     Schválené usnesení. Členové MNV budou ve svých obvodech působit na rodiče dětí tak, aby všechna mládež vstoupila do ČSM. Budou také sledovat mládež a o závadách v  chování budou jednat s  rodiči. Radě se ukládá poskytnout co největší pomoc utvořivší se městské pobočce ČSM, aby mohla podchytit všechnu mládež a vytvořit podmínky pro kulturnější život mladých v  našem městě. Dále radě uloženo prověřit několik soudruhů a soudružek, kteří by docházeli do schůzek ČSM a stali se rádci mládeže, svolat na 4. března mládežnickou besedu a projednat s  vedením Chirany použití budovy Závodního klubu pro kulturní účely města. Schůze skončila ve 22. hodin.

     V  neděli 9. března vzpomněl Výbor žen Mezinárodního dne žen. Oslava se konala ve 14 hodin odpoledne v  sokolovně a promluvila na ní redaktorka čsl. rozhlasu z  Prahy s. Olga Vojáčková. V  kulturním programu účinkovali pionýři novoměstských škol.

     Desáté řádné zasedání pléna místního národního výboru se konalo v  slavnostní síni jedenáctileté střední školy 28. března za účasti 23 členů a 6 občanů. Na pořadu jednání, které za onemocnělého předsedu řídil jeho náměstek s. Messenský, byla kontrola usnesení z  minulého plenárního zasedání a zpráva předsedy MNV, příprava akce Z  a úklid města,

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková