O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Mimořádné veřejné zasedání pléna MNV se konalo 23. ledna 1958 ve slavnostní síni jedenáctileté střední školy za přítomnosti 22 členů, předsedy Okresního národního výboru s. Boh. Limla a 80 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o hospodaření MNV za uplynulý rok, projednání rozpočtu na rok 1958 a zimní kampaň.

     K  oběma prvním bodům podal vyčerpávající zprávu shodnou se zprávou na plenárním zasedání MNV dne 17. ledna, náměstek předsedy s. Messenský. Srovnal především účetní uzávěrky za r. 1927, 1937, 1947 a vyzvedl stále se zvyšující samosprávné výdaje na školství a kulturu, vzhled města a na opravy komunikací. Stejně podrobně probral také jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu na r. 1958, které srovnány s  rozpočtem a s  účetní uzávěrkou za r. 1957.

     Zprávu o průběhu zimní kampaně přednesl tajemník s. Skalník. Zmínil se především o plánování práce tady a pléna národního výboru, stálých komisí, výboru žen a uličních výborů a o programovém volebním plánu, kterým se MNV řídí po celé tříleté období své funkce. Tento plán byl dosud plněn téměř na 50 %. Podrobně se zabýval s. tajemník zimní kampaní, která má dvě části: první je zaměřena na zlepšení práce národního výboru, druhá na otázky zemědělské. První se plní úspěšně, druhá pomaleji. K  zlepšení ve druhé části se konají přípravy v  komisích, v  Národní frontě, v  masových složkách a na závodech. MNV se každoročně zapojuje do soutěže místních národních výborů a soutěží se Žďárem nad Sáz. V  plnění soutěže jsme měli dosud lepší výsledky v  závazcích na dodávky zemědělských produktů, na odpracování brigádnických hodin při jarním úklidu města a v  akci Z. Pro letošní rok jsou uzavřeny závazky na 95 q masa vepřového, 32,5 q hovězího, 43.600 l mléka, 920 kusů vajec, 470 q brambor a 170 q zrnin. Soutěží se v  těchto bodech: I) na úseku masově organizační a politické práce MNV. a) v  dodržování pravidelné schůzové činnosti rady a pléna; b) v  činnosti komisí; c) v  práci výboru žen a d) v  hodnotě a počtu uzavřených závazků. II) na úseku zemědělském. a) v  rozšíření členské a půdní základny JZD; b) v  rozšíření orné půdy; c) v  dodržování plánovaných stavů hospodářského zvířectva a d) v  plnění povinných dodávek a na státní nákup. III) na úseku finančním. a) v  plnění daní a poplatků a b) v  plnění plánu inkasa národního pojištění. IV) na úseku místního hospo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková