O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

referátě o činnosti domovní správy uvedl, že správa převzala od státní banky dům č. 118 s  pěti bytovými jednotkami (bývalá spořitelna). Počet spravovaných domů je 15 v  hodnotě 5 milionů Kčs; bytových jednotek je 75 a bydlí v  nich 242 osob. Byly provedeny některé generální opravy (v domě č. 538 a 486) a některé běžné opravy v  domech č. 118 a 119. Odpisy základních prostředků provedeny ve výši 102.000 Kčs. Správní a hospodářská režie činila 86 % plánované částky, plán tržeb byl překročen o 37 %. Nájemné až na jeden případ je placeno včas. Čtvrtletně byli svoláváni obyvatelé domů, s  nimiž projednávány všechny závažné otázky, týkající se správy domů a jejich uživatelů. Ke 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce uzavřela domovní správa závazek na úsporu  závazek na úsporu správní a hospodářské režie, na překročení plánu tržeb a k  získání nájemníků k  provedení některých oprav svépomocí v  hodnotě 14.500 Kčs. Tento závazek splněn na 16.000 Kčs.

     Na závěr přednesl s. Messenský návrh rozpočtu na rok 1958, který bude projednán a schválen na mimořádném zasedání pléna MNV dne 23. ledna 1958.

     Zhodnocení práce národního výboru, stálých komisí a výboru žen provedl tajemník s. Skalník. Uvedl, že se od posledních voleb práce MNV zlepšila; je to zřejmé například z  účasti na schůzích pléna i komisí. Rada měla 27 schůzí, komise pro výstavbu 25, bytová 14, pro místní hospodářství 9; všechny pracovaly uspokojivě. Komise zemědělská, přestože je velmi důležitá, zasedala pouze šestkrát; členové docházeli do schůzí špatně a místo prosazování úkolů celostátních prosazovali pouze zájmy vlastní. Finanční komise se sešla šestkrát, kulturní čtyřikrát a školská také čtyřikrát. Je to málo a schůze nejsou svolávány pravidelně. Sociálně zdravotní komise zasedala čtyřikrát, pro vzhled města dvakrát (připravuje vysazování stromů v  Koruně, Oboře a u nového hřiště ), bezpečnostní třikrát, tisková jednou (musí pracovat kolektivně a zapojovat všechny členy) a trestní čtyřikrát. Komise pro obchod zasedala dvakrát, což naprosto nestačí; má dbát o řádné zásobování a provádět jeho pravidelné hodnocení a zavčas odhalovat nedostatky. Také výbor žen svoji práci zlepšil. Sešel se třináctkrát a provedl výstavu ručních prací žen, založil kroužek LKR, uspořádal koncert Moravských učitelek a uzavřel patronáty nad 13 výbory žen v  okolních obcích. Potřebuje

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková