O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

I) Poměry politické, práce místního národního výboru a život veřejný.

     Dnem 1. ledna převzal místní národní výbor do své správy oba náboženské hřbitovy v Novém Městě na Moravě a začal vybírat poplatky z míst na něm.
   
      9. ledna provedena v zasedací MNV na veřejné schůzi občanstva volba uličních výborů. Jejich členové budou mít za úkol organizovat různé kampaně ke zvelebení města, jarní úklid, budování kulturních zařízení a pečovat o ochranu domovního majetku a o zlepšení služeb obyvatelstva.
   
      Osmé plenární zasedání místního národního výboru (první v tomto roce) se konalo v malé zasedací síni dne 17. ledna za účasti 25 členů, s. R. Remeše, člena KNV, členů ONV s. inž. Milky a dr. Rýdlové, instruktorky ONV s. V. Šteflové a s. G. Suchého.
    
     Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z minulého plenárního zasedání a zpráva předsedy, finanční hospodaření MNV, jeho provozoven a domovní správy v roce 1957, placení poplatků a daní v r. 1957, zhodnocení práce národního výboru, stálých komisí a výboru žen a kontrola plnění plánu zimní kampaně a plnění dodávek zemědělských produktů.
    
     Ve své zprávě informoval předseda MNV s. Břečka členy pléna o práci rady za období od posledního plenárního zasedání. Rada měla tře schůze a zabývala se převzetím vodovodu a kanalizace v hodnotě 9,015,932,11 Kčs, kulturní a výchovnou činností a výchovou mládeže, výkupem pozemků, na nichž majitelé nepracují, a plánem zimní kampaně. Pokud jde o kontrolu usnesení, konstatoval s. předseda, že Komunální služby zahájily činnost dnem 1. ledna 1958, že zřízení rychločistírny prádla a oděvů a řezání dříví uloženo s. G. Suchému a že nevyřízen dosud šestý bod usnesení, týkající se patronátu Chirany nad novoměstským JZD.
   
      O finančním hospodaření místního národního výboru, jeho provozoven a domovní správy podal zprávu náměstek předsedy s. M. Messenský. Nejdříve podrobně probral účetní uzávěrku za r. 1957. Byla překročena daň domovní a daň z představení; nesplnil se příjem z kina a ze školní stravovny. Provozovny hospodařily dobře a dosáhly čistého zisku téměř 90.000 Kčs, čímž překročily předpokládaný zisk téměř o padesát procent. V podrobném

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková